古今姓氏書辯證 (四庫全書本)/卷25

卷二十四 古今姓氏書辯證 卷二十五 卷二十六

 欽定四庫全書
 古今姓氏書辯證卷二十五 宋 鄧名世 撰
 十七準
 尹
 周宣王時尹吉甫為天子三公東遷之後世掌其職尹武公尹文公尹言多尹固尹辛尹圉皆為卿大夫故詩言尹氏太師惟周之氐春秋亦書尹氏卒尹氏立王子朝以譏世卿漢功臣表有城父侯尹恢傳國三世後漢中郎將尹就夀春刺史尹耀福禄長尹嘉欲解印綬與復父讐女趙娥俱亡牂牁大姓尹氏公孫述時保境為漢遣使奉貢光武賞之乂母斂縣人尹珍字道真自以生荒裔從許慎應奉受經書還鄉教授官至荆州刺史後秦天水尹氏緯字景亮仕姚興官至尚書左僕射號名臣贈司徒清河忠成侯又西州大族尹赤以佐命功為姚萇大將軍左長史又有大將軍參軍尹延年别部帥尹嵩京兆尹尹昭大將軍尹元寜朔將軍𢎞農太守尹雅又尹敵守杏城為赫連勃勃所執後蜀驃騎大將軍右丞相尹奉後SKchar丘池令尹興苻堅將尹國唐有御史大夫尹思正亦天水人
 
 謹按春秋周王使詹威伯辭於晉曰先王居檮杌于四裔故允姓之戎居于𤓰州杜預曰允姓隂戎陸渾之祖與三苖居於三危者然則允姓宜出於三苖元和姓纂曰允格之後允格金天氏之裔未知與三苖為親踈也
 尹文
 齊定王時有尹文先生即考成子從之學幻者漢藝文志名家有尹文子説齊宣王時事在公孫龍前劉向云與宋鈃俱游稷下者
 尹公
 衛大夫尹公佗之後
 十九隠
 隠
 吳志廷尉監隠蕃自云魯隠公之後以諡為氏蕃青州人逃奔吳欲為亂事覺被誅又河閒中尉隠哀北海人
 二十阮
 阮
 後漢巴吾令阮敦生瑀字元瑜漢司空祭酒二子熈武都太守籍字嗣宗晉歩兵校尉熈生咸字仲容晉散騎郎始平太守二子瞻字千里晉太子舎人孚字遥集晉丹陽尹鎮南將軍廣州刺史孚從孫廣籍生渾字長成晉太子庶子渾生深籍從祖諶生武字文業魏清河太守籍從祖畧齊國内史生覬汝南太守二子放字思度晉交州刺史贈廷尉裕字思廣晉金紫光禄大夫東陽太守放生晞之南頓太守裕三子傭州主簿寜鄱陽太尉普驃騎咨議參軍傭生歆之中領軍歆之生彌之寜二子腆祕書監萬齡郡從事普生長之宋中書郎族人修字宣子太子洗馬种字徳猷平原侯相漢侍中胥卿八世孫共字伯彦子偘字徳如與嵇康友善位至河内太守皆望出陳留尉氏
 
 出自顓帝裔孫女修生大業大業孫曰臯陶字庭堅為舜大士明五刑有功賜姓偃氏封於河東為諸侯貳軫州絞蓼六羣舒皆其後也春秋時楚盡滅偃姓之國遂絶其後吳有大夫偃州員王莽時有偃宗
 音偃
 後漢孝莊帝母匽氏諱明史記曰匽姓臯陶之後按此則偃姓後世或去人為匽
 音蹇
 其偃切邵氏姓觧音愆未知何據
 音捲
 琅邪圏氏風俗傳云因避仇改為卷焉仍音求晚切
 
 音於阮切漢太山太守康字仲真渤海重合人見黨錮傳唐人家譜云商武丁孫受封於苑因氏焉或音怨非也楚莊王以常侍苑庾為上卿芮國公苑君璋居馬邑生孝政其曰宛春之後者誤矣
 
 春秋左傳楚大夫宛春晉大夫宛沒齊大夫宛茂鄭大夫宛射犬字公孫未知孰為先後其字或音平聲後漢有下邳太守宛暹吳有吳興太守宛方
 
 漢藝文志雜家有子晚子三十五篇齊人好議兵與司馬法相似姓書未有此氏今増入
 偃師
 元和姓纂曰出自媯姓陳悼太子偃師為公子招所殺裔孫以王父字為氏或曰周人食邑偃師氏焉今河南偃師即其地也
 巻子
 世本衛文公後卷子子州氏焉
 二十三旱
 散上聲
 周文王大臣散宜生之後或為散氏姓書以為宜生姓散誤矣
 
 出自姬姓鄭穆公之子曰公子喜字子罕其孫以王父字為氏子罕生公孫舍之字子展子展生罕虎字子皮及其弟罕魋子皮生嬰齊字子齹生罕逹字子姚一曰武子賸子展弟曰公孫鉏字罕朔又晉獻公時有大夫罕夷不知其得氏之始
 散宜
 古今人表帝堯妃女皇散宜氏女也後有散宜生為周文王臣佐武王定天下
 罕夷
 元和姓纂曰晉大夫罕夷之後誤矣謹按罕氏名夷子孫何至兼其祖之姓名以為複姓况後世未嘗有罕夷氏則姓纂援據誤矣竊意元和中置局討論容有諸儒臆説聚於其中而當時官長見簡牘繁穰不暇一一刋正謹一洗之無使後世轉失其真而姓氏訖無全書也
 罕开
 虜姓
 二十四緩
 緩
 魏官氏志有如稽氏後改為緩氏如稽一作緩稽
 
 音院唐時荆州多有此姓也
 
 姓解曰音緩
 音管
 出纂文要
 滿
 魏有滿寵為揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州刺史生太尉翼翼生奮字武秋晉尚書令世為山陽昌邑人墓在濟州金鄉分為二族曰南滿北滿云
 二十五澘
 阪上
 元和姓纂曰上黨屯留人其先居阪上因氏焉晉恵帝時有殿中將軍阪上囂
 二十六産
 簡
 元和姓纂曰晉大夫狐鞠居食采續邑號為簡伯誤矣師父鞠居皆春秋時人而師父在前已為簡氏
 二十七銑
 銑
 出姓苑
 扁
 姓解曰音卞莊子有扁子為孫休師
 二十八獮
 衍
 出姓苑
 展
 出自姬姓魯孝公之子字子展其後有夷伯夷伯孫無駭為魯司空隠公命以王父字為展氏
 
 出姓苑
 
 九輦切宋成都雙流蹇氏周輔字磻翁歴度支副使寳文閣待制户部侍郎知開封府中書舎人刑部侍郎終朝請大夫知廬州為人深文刻核喜言利故老云嘗改鹽法病民東南大窮幾至於亂有傳二子逢辰屯田員外郎序辰亦為三司副使 懐安金水蹇氏翔生逢逢生綬官朝奉郎綬生汝明紹興四年進士
 
 出自姬姓周成王封少子臻于單邑為畿内諸侯因氏焉春秋時有單伯曰襄公頃公獻公成公穆公武公平公皆為天子卿士裔孫莊後漢濟隂太守因家焉㑹稽太守長沙侯熈又徙山陽宋徳安單氏恵連生熈及煦煦字孟陽犯廟諱以字稱光祿卿有傅又駕部員外郎從化孟陽生渢朝議大夫渢生孝擇宣和六年進士
 
 出姓苑
 
 案後漢馬援征五溪蠻軍次下雋有壺頭與充兩道可入注曰下雋縣名屬長沙縣故城今辰州沅陵縣雋音字兖反詳此即或有上雋下雋二邑不疑之先以邑為氏
 
 出自衛卿免餘之後以王父字為氏
 
 已見下平聲一先廣韻收入此韻今兩存之
 
 出姓苑案廣韻無此字海篇莬字通作葂音免今附入獮韻
 
 出姓苑
 輾遲
 後魏官氏志輾遲氏後改為展氏
 二十九篠
 繳
 神宗朱墨本第六十三卷三月戊午以左班殿直繳順為東頭供奉官
 
 蓼出自偃姓臯陶庭堅之後封國於蓼楚滅蓼子孫以國為氏
 鳥洛
 元和姓纂曰伯益仕堯有養鳥獸之功賜姓鳥洛氏支孫又以路洛為氏史記曰大費子太亷為鳥俗氏俗誤作洛
 三十小
 肁
 與肇同亦作兆戰國䇿趙將軍肁賈之後
 
 趙氏本與秦同祖出自顓帝髙陽氏裔孫曰女修女修織𤣥鳥墮卵女修吞之生子大業大業娶少典之子曰女華女華生大費與禹平水土功已成帝錫𤣥圭禹受命曰非我能成亦大費為之輔于是帝舜曰咨爾費贊禹功其賜爾皂斿爾後嗣將大出迺妻之姚姓之玉女大費拜受佐舜調馴鳥獸多馴服是為柏翳生大亷大亷四世孫仲衍鳥身人言為帝太戊御世有功以佐商國遂為諸侯仲衍四世孫仲潏生蜚亷蜚亷生季勝季勝生孟増孟増幸於周成王生衛父衛父生造父造父為穆王御日馳千里攻徐偃王大破之以功封趙城子孫氏焉其地河東永安縣是也造父已下六世至奄父號公仲為周宣王御脱王於千畆之戰奄父生叔帯叔帶以周幽王無道去周仕晉文侯始建趙氏於晉國五世孫夙晉獻公戎御賜采邑於耿今河東皮氏縣耿郷是也夙弟衰字子餘原按趙安仁歐陽修等皆云夙生共孟共孟生衰誤矣杜預注左傳曰趙衰者獻公戎御道夙之弟今詳春秋閔公二年夙為戎御以滅耿僖公四年文公重耳奔蒲則夙為衰之兄明甚必夙諡共孟衰謚成季也驪姬之亂從公子重耳奔翟翟人伐廧咎如得二女隗氏納諸重耳重耳以叔隗妻衰生盾衰從重耳亡於外十九年遂得晉國立為晉文公文公以衰為原大夫升為上卿任以國政又以女妻衰生原叔同屏季括樓季嬰齊衰卒諡成子國人并字與諡稱之謂之成季子盾嗣盾字孟嗣父為卿諡宣子盾卒子朔嗣朔娶晉成公女生武朔卒諡莊子屠岸賈之難朔客公孫杵臼及其友程嬰得朔遺腹子匿之既長從其母姬氏育於公宫其後晉景公疾卜之曰大業之後不遂者為祟以問韓厥厥知趙孤在乃曰大業之後在晉絶其祀者其趙氏乎成季之勲宣孟之忠而亡其後為善者其懼矣景公乃立趙武而反其田邑武平公時為正卿有令名以主諸侯諸侯不敢名而字之曰趙孟趙孟卒諡文子文子生景子成成生簡子鞅鞅生襄子無䘏襄子之子獻侯浣始以周天子命與韓魏三分晉地恭侯卒子成侯種立成侯卒子肅侯立肅侯子武靈王生恵文王何恵文王生孝成王丹孝成王生悼襄王偃偃生幽繆王遷遷八年秦併六國趙人立遷兄嘉為代王後降于秦秦使嘉子公輔主西戎西戎懐之號曰趙王世居隴西天水西縣至漢京兆尹廣漢之後居涿郡代踰千祀而僖祖皇帝生焉臣聞之太史氏曰僖祖立道肇基積徳起功懿文憲武睿和至孝皇帝生於涿長於燕歴永清文安幽都三縣令生順祖恵元皇帝累官兼御史中丞贈右驍衛將軍實生翼祖簡恭睿徳皇帝厯營薊涿三郡刺史生宣祖昭武睿聖皇帝贈太尉宣祖五子長邕王光濟次太祖皇帝次太宗皇帝次秦王廷美次䕫王光贊太祖啟運立極英武睿文神徳聖功至明大孝皇帝二子長魏懿王徳昭次楚康恵王徳芳生名連惟字惟字生名連從字及守字從字守字生名連世字世字生名連令字令字生名連子字子字生名連伯字伯字生名連師字師字生名連希字太宗至仁應道神功聖徳文武睿烈大明廣孝皇帝九子長漢恭獻王元佐次昭成太子元僖次真宗皇帝次魯恭靖王元份次陳文恵王元傑次韓恭懿王元偓次蔡恭恵王元偁次吳恭肅王元儼次代國公元億魯恭靖王後封商王生濮安懿王安懿王生舒王宗懿康王宗樸昌王宗晟懐王宗暉樊王宗輔建王宗藎信王宗治蕭王宗慱彭王宗衮崇王宗瑗襄王宗愈袁王宗勝景王宗漢陳韓蔡吳代五王生名連允字允字生名連宗字宗字生名連仲字仲字生名連士字士字生名連不字不字生名連善字善字生名連汝字汝字生名連崇字秦悼王廷美十子曰髙宻郡王徳恭字復禮廣平郡王徳隆字日新頴川郡王徳彛字可乆廣陵王徳雍保平軍節度使徳鈞字子正忠正軍節度使徳欽字丕從金城侯徳潤字温玉申王徳文姑臧𠉀徳愿字公謹武昌軍節度使徳存字安世十子生名連承字承字生名連克字克字生名連叔字叔字生名連之字之字生名連公字公字生名連彦字彦字生名連夫字真宗膺符稽古成功讓徳文明武定章聖元孝皇帝六子曰温王禔次悼獻太子祐次仁宗皇帝次昌王祗次信王祉次欽王祈仁宗體天法道極功全哲神文聖武睿徳明孝皇帝四子周懐靖王昉後封褎王唐悼穆王昕後封豫王燕悼懿王曦後封鄂王次英宗皇帝英宗體乾膺厯隆功盛徳憲文肅武睿神宣孝皇帝六子長神宗皇帝次潤王顔次嘉王頵次益王次岐王頵次吳王顥五王生名連孝字孝字生名連安字安字生名連居字居字生名連卿字神宗體元顯道法古立憲帝徳王功英文烈武欽聖仁孝皇帝十四子曰成王佾恵王僅唐王俊襄王伸冀王僩哲宗皇帝次豫王价徐王倜陳王佖沂王偉次徽宗皇帝次燕王俱楚王似越王偲哲宗憲元繼道世徳揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)功欽文睿武齊聖昭孝皇帝一子越王茂冊贈太子徽宗聖文仁徳顯孝皇帝子長孝慈淵聖皇帝次衮王檉鄆王楷荆王楫肅王樞景王杞濟王栩益王棫次欽宗皇帝次邠王材祁王模莘王植儀王樸徐王杕沂王㮙定王栱和王榛信王栻漢王椿安康郡王楃廣陵郡王楗陳王機相國公梃建康郡王楧嘉國公椅温國公棟涇王橞儀國公桐昌國公柄原王樅餘未出閣扶風趙氏出自天水漢中大夫禹之後徙焉 河
 間趙氏與涿郡同出漢京兆尹廣漢支孫居頴州徙河東蠡吾縣又徙河間 酒泉趙氏其先因官于酒泉者自天水徙焉隋武侯將軍才即其後 隴西天水趙氏公輔十二世孫融字長後漢右扶風大鴻臚七世孫瑶後魏河北太守瑶曽孫乾贊仕隋為幽州刺史陽武公生元極唐忻州刺史元及生仁本相髙宗二子誼司僕少卿諌左羽林將軍誼生道先蒲州録事參軍道先生憬字退翁相徳宗憬四子宣亮全亮元亮承亮天水之族又有賔生英特英特生叔文三世為忠武軍牙將叔文生犫昶珝保陳州抗巢賊有功兄弟繼為忠武軍節度使犫同平章事贈太尉昶亦贈太尉珝贈侍中犨二子麓梁列卿霖梁駙馬都尉租庸使户部尚書珝子糓梁宣徽北院使 新安趙氏後徙京兆奉天向樂令徳暠生景旦普安令景旦生唐城平令漼然漼然生植字道茂嶺南節度使檢校工部尚書謚簡生下邽尉公儀及遵約仁約存約從約滂存約興元節度判官二子隠字大隠相懿僖二宗隲字元錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)華州刺史隠三子光逄字延吉唐太常卿梁司徒平章事光裔相後唐莊宗光嗣南漢劉龑宰相光逄生熈字績臣梁諌議大夫光裔二子損益損二子承遜承讜隲生光逺從約二子䝉藴䝉生昌齡滂字思齊三子峻字義山崇字為山御史大夫太子少保峋字徳山 燉煌趙氏又曰張掖趙氏其先自天水徙居隋鷹揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)府郎將子遷生監察御史武盖武盖生彦昭字奐然相唐中宗 金城趙氏中山曲陽趙氏南陽𧟄縣趙氏長平趙氏汲郡趙氏皆與天水同祖 華隂趙氏五代江陵縣丞⿰氵専生孺秘書省正字孺生居晦居晦生瑩字元暉晉宰相二子易則易從易則晉刑部郎中 蔡州趙氏唐末淮安王徳禋生凝及明徳諲凝皆為襄州節度使明字賛堯荆南留後奔王建為工部尚書以清白著名後漢蜀郡太守趙温别部司馬趙瑾越騎校尉趙代漢陽太守趙博武威太守趙冲及子義陽亭侯愷並見西域羌傳酒泉龐涓母趙名娥復父讐州郡表其閭犍為盛道妻同郡趙氏女字瑗姜西魏八柱國家一曰趙賁又賜清河公趙肅姓乙弗隋初復舊孫宏智事唐
 
 古無蟜氏出於蟜牛之後而鄭公孫蠆字子蟜考其世在蟜固前恐固乃蠆孫以字為氏
 小王
 晉大夫小王桃甲之後邵氏以小為少誤矣
 擾龍
 元和姓纂曰劉累之後漢有侍御史擾龍羣又擾龍宗為侍御史詣董卓白事不解劔卓撾殺之
 趙陽
 潜夫論衛公族有趙陽氏公子趙陽之後也
 三十一巧
 佼
 後漢劉永傳更始拜西防賊帥佼彊為横行將軍注曰佼音絞又曰周原伯佼之後見盖延傳
 
 元和姓纂曰左傳有絞國在隨唐之南以國為氏
 
 出自姒姓夏諸侯國子孫氏焉裔孫叔牙相齊桓公名顯諸侯謚曰共曽孫牽曰鮑莊子國曰鮑文子國孫鮑牧皆齊卿牧之家臣曰差車鮑㸃其族仕晉者曰鮑癸漢元光七年鮑敞問雨雹及隂陽事於董仲舒見西京雜記其後鮑氏居東海剡縣鮑宣生永永生昱三世為司𨽻校尉宣不屈王莽而死光武甞令貴戚斂手以避二鮑即永也
 鮑爼
 代北複


<子部,類書類,古今姓氏書辯證>

PD-icon.svg 本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100年,并且于1923年1月1日之前出版。