梅溪王先生文集 (四部叢刊本)/後集卷第十二

後集卷第十一 梅溪王先生文集 後集卷第十二
宋 王十朋 撰 景上海涵芬樓藏明正統刊本
後集卷第十三

梅溪先生後集卷第十二

 詩

  𥘉到䕫州

 某甲申七月至饒州以表謝上云雖才非太公不

 能五月報政然忠猶杜甫未甞一飯忘君既而與諸

 公唱和有䕫字韵詩果有易䕫之命人以為䜟方力

 丐祠萝𮗚八陣啚乙酉十一月𦍤至䕫水落沙露宛

 然在目所歴山川皆少陵詩中景物也因成一絶用

 楚東韵

分甘易守不勞麾夣巳先予到古SKchar䜟語端符楚東韵

忠懐雅合杜陵詩

  查SKchar元章生日十一月望日

氣壓群隂首占陽生賢時莭自非常十分天上月輪滿

一線人間日影長𭣄轡威名崖雪凛和𡙡消息嶺梅香

要知三峡无窮水便是詞源与夀觴

  周SKchar行可和詩復用前韵并簡元章

重聞鳴鳯瑞岐陽不比清齋老太常帝里别离頭併白

SKchar門邂逅日𥘉長詩篇照眼騰光艶蘭友傾心藹囯香

天遣西来端有意要令我軰共壷觴

  又用行可韵

二公海内姓名聞我亦追随到蜀門龍卧庐中嘆諸葛

蛙居坎底陋公孫雨听巫峽萝時滴花看杜䳌啼処痕

詶唱又成䕫府集論文欣對少陵尊

  行可𠕅和用其韵以詶

孤陋書生寛見聞西来端𣣔掃儒門懐人乆作周公萝

訪道欣聞孔子孫周首篇語及中庸書爲爱民成𠕅奏傳㙜𠕅奏馬綱

淚因SKchar囯有双痕休論身丗无窮事但𩓑常陪北海

  又詶元章

叱馭西来媿子陽舊交重見白眉常傷心鬼録人何短

懐馮貟仲回首蓬山話更長䕫府並㳺容𠋣玉計䑓高選輟

含香我非逸少君如謝聊継蘭亭曲水觴

  行可元章𠕂賦二詩依韵以詶前篇寓二後篇

  寓三

不學金仙李伯陽来従雄愈論天常亳鋒落紙一㙜妙

詩艶驚人万丈長㑹見鵾𩿾俱变化稔聞蘭菊各芬香

盍簮聮席論文酒却咲囦明獨引觴

朋淂西南直諒聞同行冝入仲尼門交成一体慕龍友

政在諸家嗤魯孫雪唱紛纭臈天瑞詞源洶涌峡江痕

二公如月如太白我亦影随同一尊

  元章贈餘甘子用前韵

艸禀南方地近陽不随凡果當家常端因坡句声名重

正𩔖梅詩氣韵長東坡橄欖詩云待得餘甘回齒頰已輸崖蜜十分甜歐公讀梅聖俞詩云

譬如食橄欖真味乆愈在回頰已輸崖蜜味返魂終共雪芽香与茶㝡相

故人知我詩腸苦更贈蒲萄為薦觴

  行可骨肉自西州来用門字韵賛喜

連夕西㙜咲語聞綵衣人戯綉衣門定知情話同元亮

不用詩篇𭔃抱孫果見灯花将喜事寕愁江竹染啼痕

世傳婦人詩云君看江上千竿竹不是男兒淚染班登堂濫作韓公客白首相逢

十載尊

  呉叅議和詩用前韵以詶名景偲巴陵人

万傾波瀾瑩岳陽氣鍾人物亦非常為郎堪嘆馮唐老

治郡未施黄覇長呉吏事右髙比攝万州有声詩吐錦腸多麗

髙蓮幕有清香穆生醴酒周璆榻不是區區為

  聞馬綱復行舊路 聖主之恩諸公奏

  也元章用前韵喜而和之此三篇原缺無攷

利愽仁言亟奏聞恩光万里烛䕫門綱舡巳免

人鮓棧道不應愁鶻孫鶻孫村落烟餘烟火

息斧斤㾗坐看巴蜀回生意放我𭭕呼到酒尊

  州縣有戒石飭官吏某至䕫之𥘉

  詩以自警云

爾俸爾禄民膏脂下民易虐天難欺聖訓昭昭日月垂

刻石于庭励官師臣庭堅字尤SKchar

光堯宸翰増光輝坤維門戸州名䕫庭前戒石

筆畫微茫𮗚者疑太歳在酉嘉平時吉日丁亥刑

命工㪯石少髙之一新欄檻嚴護持銀鈎照眼光陸離

天威只尺顔不違虐民之事焉可為勿謂蒼蒼不吾知

与爾同僚共孜孜

  出郊送虞叅政因㳺竹亭小飲與者九人

送客出西郊天氣為我佳穿林看修竹偶与群賢偕邂

逅適我𩓑三杯冩幽懐向来濤与戎此楽何繇諧

  立春

巫峽逢生日䕫州見立春行年五十五羞作戴花人

  𭔃刘侍即韶羙

流落天涯老病身帰心一㸃逐新春故人少借論思口

放我山林作散人

  正月六日㳺磧呈行可元章

踏磧逢為馬臨流想卧龍江山供指顧尊俎奉従容峡

水淺還漲巫雲淡復濃天教我軰合莫惜罄金鍾

  呈同官

樽前記淂少陵詩好向江頭尽醉帰此日風光真可惜

古来楽事巧相違細看八陣啚猶在欲問三分迹巳非

惟有年年古䕫囯竹枝声裏日暉暉

  買山䕫山皆童子買山植木以庇之惧芻牧之不禁作詩以告後人

書生為郡亦迂哉剰買童山買木栽但遣牛羊勿錢履

它年定出棟梁材

  給水SKchar以竹筩引水見于杜詩以義泉名門則知昔之為州者不榷水而取錢也予始至

  聞公庫歳收賣木乎千余緡鈐轄司亦如之予以水給民俱后人廢之故作是詩

接筒引水下山陬端為䕫民觧百SKchar長使義泉名不断

莫教人費一錢求

  修壘夔成頗惡予修之雖雉枼一新然士城易壞兵有守城者勿它𭛠随壊而𥙷則成常

  固矣

莫将𨒫旅視居官直作吾家活計看墻壁時時為修葺

安知劳苦是平安

  種柳東至夔唐西過社亶凡十余里種桺二千根後人或不斬伐則垂條聳榦當如桺子

  厚詩但愧无惠化𫝊耳

瀼水東西十里餘新栽楊桺二千株㑹看聳餘参天去

䏻佀甘棠勿翦無

  江月亭二絶

長江何処水明月㡬州天月与江無約相逢是偶然

江山今古㡬英雄割拠并吞捴是空惟有江流不轉石

千秋長在月明中

  登真武山

籃輿曉上小琳宮SKchar子江山指顧中道士手栽山上柏

身猶未老榦凌空

  上元山中百姓出㳺作三章諭之

鄰里相呼入郡城巴歌楚舞沸𭭕声三宵㳺罷同帰去

勉力耕桑事父兄

三日嬉㳺喜遇晴还家又見麥青青伹須及早輸租稅

莫要勾呼到訟庭

好去耕耘隴上田但能勤苦有豊年家家飽煖身康健

更向明年看月圓

  題諸葛武侯祠

八陣啚旁丞相祠風雲惨淡㑹當時功成豈止三分漢

才大非惟十倍丕渭上忽傳司馬走蜀中長起卧龍思

我来𠕂拜瞻遺像淚滿𬓛如老杜詩

  登詩史堂𮗚少陵𦘕像

万丈光芒筆有神兩眉猶帶旧酸辛殘杯不復随肥馬

賸馥端能丐後人䕫子江頭吟処景杜䳌声裏拜時身

敬瞻遺像𮗚詩史一酹雲安麹米春

  送参議吴郎中

扁舟西泝蜀江長邂逅論交淂老蒼幕客可䏻淹杜甫

郎官誰復識馮唐梅花開日方聮事桺絮飛時遽趣装

我過洞庭應有日定湏来掃盖公堂

  䕫州祀社稷于州之西五里地不盈畆壇宇SKchar

  陋垣墻頺圯非所以崇明祀也買地易路築屋

  増壇命同僚董其事不踰月告成二月戊子祀

  事既畢詩以記之

天下通祀惟社稷次則曰雨曰雷風匈龍興弃配土糓

是皆扵民有大功古䕫子囯今㑹府其於明祀可不崇

西郊壇宇何太陋我忝守土責在躬廣而新之繄誰力

蓮幕花縣謀僉同築垣旁近丹荔圃闢路下壓黄冠宫

地有松柏兼可植時和𮮐稌行将豊䕫門社稷宋社稷

𩓑与天地同无窮

  㳺卧龍山呈行可元章

我軰逢山眼即青卧龍頂上喜同登啚留沙磧懐諸葛

詩誦江濆憶少陵巫峽雲飛天一握瞿唐魚化浪三層

俗謂瞿唐峡為龍門藍輿又向人間去回首林泉媿老僧

  聞詩淂男名之曰䕫夔乙酉十二月十九日生詩以二月二十四日作

巫邑𥘉傳鯉是日巫山送双鯉吾家遂淂䕫遥来如馬地却應

萝熊詩聞詩在番昜日萝熊入書院官沗二千石孫看第一枝欣同

君子抱祝汝佀吾児

  甘露降于宅堂竹間凡半月三經雨乃止州宅

  有甘露堂昔周 侍郎為郡露降焉易見山

  堂以名之予無善政惧其為灾記以二絶

湛湛下脩竹味如飴蜜甘人言此為瑞无徳可能

竹間甘露日瀼瀼飴蜜珠璣帶細香天閔䕫民歳飢饉

雨暘時若乃嘉祥

  元章贈蘭

英英道山友贈我深林芳入室与俱化同心如此香紉

之可為佩不采庸何傷三復韓子操援琴鼓揚揚

  卧龍山有武侯新祠𠕂用前韵

山蔵古寺柏青青地重端因蜀相登沙上不聞江轉石

人間幾見谷為陵龍蛇𣗳影揺千尺玉雪花枝吐万層

堪嘆屮庐誰復顧凄然香火却依僧

  𭔃書与二叔二弟

八十髙年林下老四千餘里萝中家雲安双鯉随春水

為我傳書到永嘉

左原端是脊令原誰遣分飛到蜀門况是清明寒食候

杜䳌声裏断離䰟

  題卧龍山𮗚音泉呈行可元章

去𡻕㳺庐山社中𮗚白蓮不飲逺公酒聊酌聦明泉肩

輿過武昌乗㒷西山巔岩乳飲菩薩詩篇誦蘇仙武昌西山

有菩薩泉東坡名之䕫州苦无井癭俗殊可憐竹筩喉不乾可浣

不可煎日汲卧龍水屢頼檐夫肩所取都㡬斛深慙未

𭠘錢前日招提㳺入耳声㳙㳙泓澄可照膽中木皆光

妍却疑南陽人蟠蟄清冷淵慘淡㑹風雲滂沱霖普天

源如少陵詞清入光芒篇餘波漲瞿唐洶涌吞百川何

人著水經漏此不及編道人出新茗林間手新研共以

夷齊心来結𮗚音縁至今清夜萝猶到幽亭𫟪交㳺况

離索回首成悽然元章移節西州何時鹿SKcharSKchar重訪山中禅

前日吾㑪将至山中鹿鳴

  元章贈筆戯成一絶

東䑓使者妙詩文贈我中書四十君我不善書慚拜賜

中書今日遇将軍

  𠕂酬元章

一尊方喜細論文春屮題詩又送君手握管言不盡詩

壇誰復将中軍

  又荅行可

道造精㣲更有文絳侯應媿不如君試将武事論詩筆

句法嚴於細桺軍

  詶行可恵白酒

渇懐思欲吸長江聞說西䑓醸滿缸一斗青州白従

忽隨詩句到蓬窓

  同行可元章報恩寺行香登佛牙楼望勝已山

籃輿拂曉出東関鍾磬声聞杳靄間心欲報恩頻入院

人逢勝已更𮗚山竹香细細禅房静江水渾渾野渡閑

𣣔問漁人囯㒷廢黄鸝隔葉語緜蛮

  五月四日與同僚南楼𮗚競渡因成小詩四首

  明日同行可元章登楼又成五首

蜀江險䖏是䕫州灔澦堆𫟪看競舟為報番昜相識道

去年人在此登楼去五月四日㑹僚友于番江楼酒中分韵淂月字云明年何処更登楼遥

望番昜江上月

㙜前八陣巳陳迹水底三閭何処招手把菖蒲對佳節

興来呼酒𭄿同僚

番昜䕫子兩端午去歳人如今歳人兩年皆十六人直是吳頭

来蜀尾子規声裏弔灵均

榴花照眼對佳客荷葉傳杯懐故鄉想見明年話䕫子

又如今歳念番昜

𮮐遇今朝尽生角艾従何処忽為神荷香十里一鈎月

定有扁舟帰去人

舟人鼓楫呼何在声似湘沅江上声更听刘郎竹枝曲

不論南北㧾傷情

葛含凬羅疊雪近臣𥘉拜賜衣時𩓑因角𮮐詢遺俗

學士寕无六一詞

競渡本来縁救溺陵波𥘉不為争標今人不觧古人意

淂勝帰来咲語SKchar

綵舟兩兩鼓鼕鼕勝已山隂瀼水東父老相逢話良苦

児郎多在馬舡中

  劉韶羙至巫山𭔃詩因次其韵

终日思帰未有涯萝魂无夜不還家莫雲春𣗳憶太白

流水高山逢伯牙卷軸随身雖有厄韶美至狼 尾灘失舟壞書籍風流

得罪可無譁刘以收書致煩言相逢莫便怱怱去弭棹䕫門過

食𤓰

  送元章改SKchar成都

取友四十載普天半交㳺蒹葭群玉間莫盛登瀛洲元

章真囯士未見心已投雅抱畎畆志共懐天下SKchar舘閣

育人材孰云專校讎慷慨論丗事不見范尹歐𭛌場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

如許寕不SKchar宗周精忠屹肝膽苦語驚冕旒君去㝡勇

决我行尚遟𭻍𥘉别擬十載相逢忽三秋龍飛起元老

江淮握𧴀貅禮羅淂竒才戎幕資良籌人事苦好違壮

懐莫能酬去持䕫州節遥泛瞿唐舟我亦来自番兹行

豈人謀八陣𮗚壮啚三峡窺倒流訪君義勝堂顧我制

勝楼如馬謁白帝卧龍㝷武侯江亭覧月色園花賞春

柔果分餘味甘蘭贈深林幽詩篇浩卷軸墨妙輝山丘

氣薄文艶杜詞卑竹枝刘吏事容拙踈交情荷綢繆綸

言下北闕綉衣使西州流錢豈君事易地曽何SKchar胡不

班玉笋入告嘉謀猷巴子囯㝡貧瘡痍民未瘳君去誰

抚摩欲借嗟无由我已上祠章帰欤老田疇遟君還日

邊𭔃書到東甌

  次韵元章𭻍别

送客成都去回舟白帝邉月應遥共對䕫復有誰憐我

只懐帰計君冝了丗縁相期翼吾道餘事讀楞圎

  夜與韶美飲酒瑞白堂秉燭𮗚跳珠分韵淂跳

 字

五月峽中天氣歊竹筩引水那能澆江濆龍老卧未起

崖石不枯珠自跳草草杯盤對君酌灯前疑是簷花落

毫端冩出万斛珠共向炎天作氷雹妃子名園荔子丹

絳嚢𥘉摘堆金盤細擘輕紅唱君曲咀嚼水晶牙頰寒

老翁真箇如年少激水成珠堪一咲刘侯自有胷中珠

不止照人兼自照

  儀鳳淂珠字

别来世故朝昏殊相与言之汗模糊兩翁淂酒促坐席

感深念極氣欲蘇籜龍亦觧作水供紬繹㝷丈如渇烏

衣巾生秋背毛豎金石相應環佩趍江山豪壮旁尊爼

醉中頻貫纍纍珠此時一事復掛口為楽未竟成喑嗚

䕫州SKchar民困湯火潤澤有志无坦途眼前焦熬十万户

欠伸戯咲皆霑濡自操量皷入官廪(“㐭”換為“面”)不輸一錢分水符

讀書功力无表畔乆矣俗吏輕吾儒州民輸租淂自操㮣量免城中水錢

以巳奉𥙷公帑比入境淂之民謡者

  次韵韶美失舟閔書

醫師籠參术良将枕戈矢儒生嗜厎物書卷掛口齒刘

侯西南来歳月十首尾閉門閱古今過眼分亥豕異書

照神藜竒字哭妖鬼許身如蠧魚文字共生死風流反

淂罪去囯果誰耻仙舟載祕閣便腹貯名理江神亦丗

情逐客多不喜厄同焚書秦悪𩔖㓕邢燬沾濡徧箱篋

痛惜到骨髓我𥘉聞為驚終夜成坐起淂君詩細讀罪

巳不罪水𩓑言㘴嘯餘書著子刘子

  韶羙帰舟過䕫𭻍半月語離作悪詩二章以送

五載三詩送我帰古䕫今作送君詩相如㳺処符分竹

葛陳旁舟觧維秉烛莫辞頻把酒揮毫未免各SKchar

可憐灔澦双蓬鬂㑹合无多又别離

弱羽年来正倦飛䕫門邂逅故人帰人生一咲難開口

丗事多端合掩扉况是桑榆俱晚景何曾冨貴已危機

明朝悵望仙舟逺百尺髙楼上静暉州宅有静暉楼此篇用詔羙送元章

  元章至雲安用送韶羙韵見𭔃次韵以詶

社燕秋鴻不共飛𨚫因送别更懐帰一壺獨酌人何処

千里相思月滿扉烟雨已催予把釣功名行看子投機

雲安双鯉傳書至詩句清含山水暉

  静暉楼前有荔子一株木老矣猶未生予去其

  枯枝今歳遂生一二百顆至六月方熟

木老生遟六月丹夔涪荔支皆五月間熟明珠百顆照朱顔因渠

凬味思瑶柱東坡以荔支比江瑶柱撩我鄉心念玉環玉環妃子名也吾邑

有玉環鄉路逺應难三日𭔃荔枝過一日則香色味俱変閩中荔支三日到永嘉楼髙

更上一層攀君謨譜内丁香種宜在江陳品第間味甘而核

小正如閩中丁香荔子

  行可和詩𠕂用前韵

肌膚氷雪鶴頭丹三峽相逢一破顔人折髙枝如折桂

鳥衘餘顆似衘環香傳楽譜名尤曲名荔支香紅入詩家

句莫攀老杜有輕紅擘荔枝句来歳熟時先𭔃我夣䰟應到白雲

計䑓有白云楼

  行可𠕅和因思前日与韶美同飲計㙜臨池摘

  實復用前韵

星火燒空一夜丹来禽青李斍无顔少陵池舘三人賞

丗傳計䑓乃少陵旧它今有祠堂白帝江山四面環生晚免教妃子汙

食餘應許黒衣攀閩娘十八誰標榜未必風流佀此間

坡詩亦及黒衣郎謂猿猴也

  又用韵呈行可

神仙乞与返䰟丹枯木䏻成䖏子顔雅楽声中逢魏絳

重圍觧後見齊環九齡賦妙那能継三峡詩高未易攀

児軰莫言詶倡晚吾鄉食實在秋間夜来和詩児女軰云荔支巳過乃方

作詩何也鄉里七月方食閩荔

  元章至萬州湖灘𭔃六言一絶云滿目莫山平

  逺一池雲錦清酣忽有鍾声林際直疑萝到江

  南某六月𦍤日登静暉楼𮗚江漲望西南碧逺

  数峯乃前日送别処也爲之黯然楼前荔子𥘉

  丹次韵𭔃元章

遥碧峯尖如削䡖紅荔臉𥘉酣水漲江天𣺌渺故人一

葉西南

  韶羙至雲安𭔃詩二首𠕂用詩字韻以𭔃

刘郎𥘉自日𫟪帰入峡殷勤𭔃我詩大小承天思越絶

往在會稽韶美居大承天寺某居小承天今号能後先去囯㑹坤維分題應記

跳珠夜送别還思入竹時千里遥遥共明月此心无合

亦无離

  伏日与同官小飲瑞白堂𮗚跳珠分韵賦詩

瑞白堂虚氷雪凝散為珠玉洗炎蒸詼諧未效東方𦍤

賦詠聊追杜少陵

  伏日懐番昜同僚

去歳番昜四望亭題分十二志同登眼中忽見天𫟪

不謂天𫟪是固陵

  餘干翁簿以予去饒之日郡人断橋見𭻍𦘕圖

  賦詩見𭔃因次其韵

我慕鄭子真躬耕老岩谷不慕⿱⺾⿰𩵋禾季子腰金詫宗族失

脚落塵網回頭念幽獨向来鴛鷺行進退慚碌碌把麾

番君囯飲水清湾曲緬懐九賢人痛閔千里俗奉揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

仁風𥠖庶因炎燠疇䏻政有成敢望諾无𪧐厚顔叨禄

廪(“㐭”換為“面”)汗背擁旌纛命下忽夔門諸公孰推轂水陸三千里

湖重嶺仍複至喜謁文忠秭帰懐李矗番人憐老守去

𩔖楚臣逐出門橋巳断擁道頞争蹙𥘉无龔黄政濫継

秦侯躅仇香旧同僚别𭔃兩竿牘賦詩仍𦘕啚開卷宛

在目清音滿干越餘韵到巴蜀我有二頃田荒蕪㕍山

腹𩓑畫帰去来芒鞋事耕育

  贈裴童子

文公有序規童子将聖猶言畏後生好把五車書盡讀

五車讀了要須行

  行可生日六月十四日

千載岐周鸑鷲聞果生英傑嗣姬文鯤𩿾变化正六月

蟾兎光輝将十分肯把威名争烈日只将道眼視浮雲

祝公夀共詩書乆一瓣心香巳敬焚

  王嘉叟和讀楚東詩復用前韵以𭔃

照眼𮪜珠光陸离莆田太守𭔃新詩死生貴賤交情見

惟有吾宗不徇時

  嘉叟和黯字詩再用前韵以𭔃

金谷冨季倫丑坐貴思黯人間㡬泉石豪奪在軒檻燕

賀厦𥘉成花飛春忽减破甑任生塵只有莱蕪范

  和喻叔竒𪧐大木寺

木記餘千大風𮗚楚囯雄吾詩𭻍大才君句壓雄風番

水連天碧潘花滿縣紅叔竒攝邑安仁論文一尊酒何日故人

  用讀楚東集韵𭔃元章

誰遣吾㑪合又离江山深憶共題詩君舟西上吾東矣

尊酒論文更㡬時

  納凉

簾捲見山近窓𨳩竹香香訟庭公事少静坐納㣲凉

  立秋

莭物催吾老天涯見立秋凉㣲金尚伏暑熾火𥘉流家

遠思嘗稲年衰怯載楸䕫人立秋並簮秋葉歸耕期已近河漢望

牽牛

  七夕

去年佳莭呉頭見今久秋声峡内聞桂魄漸看成半璧

銀河猶自掩㣲雲晒書空有便便腹乞巧𥘉无怪怪文

為向天𫟪牛女道夫耕婦織莫辞勤

  懐畨昜

一别番昜𡻕及朞䕫門又見食𤓰時自慚政拙無遺愛

安得民心有去思同官有録民謡見𭔃者

  齒落用昌𥠖韻

我来饒與夔三載堕兩齒懸知季非永早悟仕當已要

須未落時猛効二踈止胡為一再落不巳良可耻慨然

懐古人未有長不死因思季方少輩行多勝巳顔紅齒

牢㓗徃徃同逝水吾衰况如許寕復老彭比覧鏡視顔

色今昨不相似行年五十五萬事可休矣功名與富貴

磨㓕何足紀但願早還鄉俯育三百指婚嫁畢兒女松

楸依怙恃弟兄飲真率故舊忘汝一兩齒牙任摇脫肉食

吾不視有身乆為患無齒實堪喜始SKchar咲韓公可惜陋

子羙未必傷我心兹言聞栁子
梅溪先生後集第十二