歐陽文忠公文集 (四部叢刊本)/表奏書啓四六集卷第二

表奏書啓四六集卷第一 歐陽文忠公文集 表奏書啓四六集卷第二
宋 歐陽脩 撰 宋 胡柯 撰年譜 景上海涵芬樓藏元刊本
表奏書啓四六集卷第三

表奏書啓四六集卷第二 歐陽文忠公集九十一

  謝賜對衣狀至和元年六月

右臣伏以粹然玉色方覲於清光賁以身章遽𫎇於

寵賜授受之際兢懼交相伏念臣材靡及中器非周

用遘光華之在旦荷榮祿以逾涯非惟罪謗之多罹

實亦禍罰之並至苟存遺體僅續餘生敢謂伏𫎇尊

號皇帝陛下覆燾之恩幽微必及召從廬次復以官

聮當陛見之云初陳笥衣而有煥飾躬増耀愈彰不

稱之譏處物雖愚猶識謝生之所臣無任

  辭翰林學士奏至和元年九月

臣今日準閤門告報𫎇恩除臣翰林學士所降勑告

臣未敢祗受竊以内制之職選用非輕臣以庸虚繆

塵侍從歳月雖乆能効無聞居外任不歴煩難在朝

廷未有𥙷益見居學士之職巳甚厚顔豈敢更希榮

進況臣屯蹇之迹憂患所侵齒髪凋殘心志衰耗嚮

侍老母乆SKchar2疾恙尋丁憂制僅有餘生累歳以來學

業荒廢詔誥之任尤非所當欲望聖慈察臣衰拙所

有恩命特賜寢停臣無任

 謝宣召入翰林狀

使車入里君命在門閭巷驚傳豈識朝廷之故事搢

紳竦歎以爲儒者之至榮在臣之愚何以堪此竊以

文章一作之任自古非輕待遇寵榮至有私人之目

詢謀獻納因加内相之名恩旣異於常倫人愈難於

稱職伏念臣器非宏遠識匪該明學不通古今之冝

材不識方圓之用乆叨塵於侍從曽莫著於勞能而

自出守外藩近遭家禍苟存餘喘復齒周行風波流

落者十年天日再瞻於𩀱闕進對之際巳蕭颯於霜

毛慰勞有加賜憫憐於玉色形神若此志意可知身

巳分於早衰心敢萌於希進加以覉危之迹仇嫉交

攻進退動繫於群言論議多煩於睿聽雖覆載之造

毎賜保全而孤蹇偷安常思引去敢謂伏𫎇尊號皇

帝陛下俯憐舊物曲軫宸慈因内署之闕貟俾備官

而承乏臣敢不勉尋舊學益勵前脩感遺簮未棄之

仁竭駑馬巳疲之力庶伸薄効少荅鴻恩

 謝對衣金帶鞍轡馬狀同前

右臣伏𫎇聖慈以臣入院特賜衣一對金帶一條金

鍍銀鞍轡馬一疋者禁林促召彌峻於近班慈澤逾

涯復叨於蕃錫退循昧陋SKchar稱暉榮伏念臣素乏藝

文乆塵清近神都繁浩常懼於曠官内署凝嚴遽叨

於厠職便蕃曲𬒳兢慓方深豈謂載厚宸慈式垂寵

賚兼金錫帶榮踰廓落之名在笥頒衣媿甚曵婁之

刺輟以内閑之駿飾精寳校之光俯耀微軀仰慚殊

渥庸何醻𥙷但誓糜捐 --捐臣無任

  乞洪州劄子嘉祐二年

臣去冬曽有奏陳乞差知洪州一次尋以差入貢院

無由再述懇私伏念臣本以庸愚叨塵恩寵一入禁

署迨今三年進無𥙷於朝廷退自迫於衰病眼目昬

暗脚膝行歩頗艱右臂疼痛舉動費力雖翰苑事無

繁劇聖恩曲賜優容然非養病尸居之地兼臣鄕里

在吉州昨於丁憂持服時歸葬亡母荒迷之中庶事

未備本期服闋還朝上告聖慈乞一近鄕州郡貴得

俸祿因便營緝而自叨禁職荏苒歳時貪寵忘親此

又人子之責也所以夙夜彷徨不能自止欲望聖慈

憫臣衰朽察臣懇迫特許差知洪州一次取進止

  辭侍讀學士劄子嘉祐三年三月

臣準閤門告報伏𫎇聖恩授臣兼侍讀學士臣伏見

侍讀之職最爲清近自祖宗以來尤所慎選居其職

者常不過一兩人今經筵之臣一十四人而侍讀十

人可謂多矣臣以愚繆忝厠翰林又𠑽史職太常禮

儀袐閣袐書省尚書禮部刋修唐書然則在臣不謂

無兼職而經筵又不闕人忽沐聖慈特此除授蓋以

近年學士相承多兼此職朝廷以爲成例不惜推恩

比來外人議者皆云講筵侍從人多無坐處矣毎見

有除此職者則云學士俸薄朝廷與添請俸官以人

輕一至於此欲乞罷臣此命不使聖朝慎選之清職

遂同例授之冗貟況臣材識淺薄自少以來粗習辭

章過𫎇進擢俾塵禁署中年衰病常憂廢職至於講

說經義博聞彊記矧復非臣所長今𦒿舊之臣經術

之士並侍講讀者足以備顧問承清光欲望聖慈矜

臣不材自知俾免冒榮之誚所有告勑不敢祗受取

進止

  再辭侍讀學士狀嘉祐三年三月

右臣準中書劄子以臣辭免侍讀學士恩命奉聖㫖

不許辭讓者伏念臣猥以庸虚過𫎇奬擢禁署爲一

時清選旣巳忝竊經筵況近例多兼何必辭讓蓋以

臣身見兼八職侍讀巳有十人爲朝廷惜清職遂爲

冗貟況講席不添人未至闕事所以敢陳𥌒說乞免

冒榮臣伏見國家近年以來恩濫官冗議者但知冗

官之弊不思致弊之因蓋由凢所推恩便爲成例在

上者稍欲裁減則恐人心之不足在下者旣皆習慣

因謂所得爲當然積少成多有加無損遂至不勝其

弊莫知所以裁之中外之臣無有賢愚共知患比而

臣爲陛下學士職號論思豈有目覩時弊心知可患

無所獻納而又自身蹈之今旣巳陳述若又不自踐

言則貪榮冒寵不止尋常之責而虚辭飾讓又爲矯

僞之人此臣所以恐迫惶惑不自知止也伏望聖慈

矜臣至懇察臣狂言許寢新恩俾安常分謹具狀奏

聞伏候勑㫖

  辭開封府劄子嘉祐三年六月

臣伏聞内出誥勑各一道付閤門除臣兼龍圖閣學

士權知開封府臣以庸拙乆塵侍從初無勞效以伸

𥙷報日夕循省常愧心顔今者曲𫎇聖慈悞加選用

豈可苟避繁劇輙希辭免蓋臣有不得巳者須至縷

陳臣自前歳巳來累有奏列一作乞一外任差遣蓋

以臣久患目疾年齒漸衰昬暗愈甚又自今年春末

忽得風眩昨於韓絳入學士院勑設日衆坐之中遽

然昬踣自後往往發動緣臣所修唐書巳見次第所

以盤桓欲俟書成便乞𥙷外豈期聖造委以治煩臣

素以文辭專學治民臨政旣非所長加以早衰多病

精力不彊竊慮隳官敗事上誤聖知兼所修唐書不

過三五月可以畢手置局多年官吏拘留糜耗供給

今巳垂成若別差人轉成稽滯只委臣了畢則恐無

暇及之欲望聖慈矜臣衰病才非所長欲乞别選材

能許臣且仍舊職候唐書成日乞一外任差遣以養

衰殘今取進止

  乞洪州第二劄子嘉祐四年正月

臣輙有愚懇上干聖聦出於至誠不敢縁飾臣本以

愚懦别無材能過𫎇恩私列在侍從初無𥙷報之效

毎以尸素爲慙昨者忽𬒳選差俾權京尹臣雖知材

力淺薄衰病侵陵當此浩穰實難辦濟直以忝厠翰

苑迨今數年所職清閑過享優逸一旦遽𫎇煩使不

可再辭亦欲勉彊年歳之間少陳筋力之效苟無曠

敗乞一外州不意眼目舊疾遽然發動蓋自供職以

來旦旦常於燈燭下看讀文字及簽書發遣自早至

夜率以爲常全藉眼力而臣舊患巳及十年兩目眊

然中外具見近一兩月來暗昬疼痛屢在假告不無

廢事人雖未責臣豈自安臣自前累曽陳乞江西差

遣一任欲乞檢㑹臣前後陳乞依蔡襄例除臣洪州

一次俾解繁劇以養衰殘伏望聖慈特賜矜允今取

進止

  乞洪州第三狀

右臣近罄懇私自陳衰病願罷權尹乞一外州伏𫎇

聖恩降詔不允臣以庸繆過叨奬擢不能陳力輙欲

辭勞當𬒳刑誅敢期詔諭理冝祗惕明訓勉勵疲駑

而敢再干天聦固自愚執者蓋臣有不得巳也臣舊

患兩目於今十年近日以來發作一作尤甚眵涙浸

澁睛瞳眊昬視物稍多其痛如割欲頻請假告則浩

穰之地豈自遑安欲竭力枝梧則疾患内攻有難勉

彊夙夜憂畏不知所爲欲望聖慈憫臣衰殘察臣愚

拙許解䌓劇假一遠外之州俾之待罪臣無任瞻天

祈恩激切之至謹具狀陳乞伏候勑旨

  乞洪州第四劄子

臣近兩曽陳乞差知洪州一任未𫎇恩許蓋以臣衰

病不支難當任使素心所切茍欲便私非敢自圖外

州以就優逸臣年雖五十三歳𩯭鬚皓然兩目昬暗

自丁憂服闋便患脚SKchar近又風氣攻注左臂疼痛舉

動艱難一身四肢不病者有㡬以此貪冒榮祿兼處

劇繁實知難濟矧自權行府事以來三致臺諫上言

兩煩朝廷起獄其它碌碌常事亦無分寸可稱蓋其

資材本自庸虚加以精神日漸耗竭處之清職則論

議謀猷無一可取擢以煩使又心力疲憊自訴不能

上頼聖慈憐憫雖未欲遽棄于外而臣自處實所難

安伏見侍從之班交相出入昨吕溱劉敞並請𥙷外

不三數歳今悉召歸況如臣者留之無所𥙷去之無

所惜者哉欲望聖慈矜臣此志乞一外任差遣得以

養理衰殘誓於餘年少圖報效今取進止

  辭轉給事中劄子嘉祐四年二月

臣近曽陳乞外任差遣伏𫎇聖慈許臣解罷府事兼

授臣給事中臣本以庸虚誤𫎇奨任不能陳力況未

及朞遽以衰病自求罷去理當黜責以勵不才豈冝

非時濫𬒳恩賞況臣權府之初巳𫎇加以兼職到今

才及半年有餘不因朝廷别有差使只是自以疾病

求罷豈可又轉一官雖聖恩優厚過寵衰殘而臣自

揣量無容濫受所有恩命乞賜停寢只許令臣歸院

供職所貴少安疲病今取進止

  再辭轉給事中劄子同前

臣近準閤門告報𫎇恩授臣給事中臣尋曽𤁋懇乞

賜寢停今準中書劄子奉聖旨不許辭讓便令授告

勑者臣本庸材𫎇陛下擢在翰苑言語侍從旣無所

納以伸報效任以煩使又自陳疲病訴以不能然則

如臣乆冒寵榮果堪何用上頼聖君優容未加黜責

豈可授命之日巳𫎇加職不乆罷去又復轉官此臣

所以慙懼徊徨不敢即授也臣竊見前知府吕公弼

差知益州授樞宻直學士及公弼辭免不行徙領群

牧遂却只依舊𠑽龍圖閣直學士王素蔡襄並因方

面之𭔃乃遷職是則罷府供職京師者不當别有遷

轉此近例也臣非敢飾僞上煩聖聦直以恩寵頻併

理當辭避欲望聖慈察臣無所堪用矜臣能自揣量

俾寢新恩免貽群議今取進止

  舉吕公著自代狀同前

臣伏見司封員外郎崇文院檢討吕公著出自相門

躬履儒行學贍文冨器深識遠而靜黙寡欲有古君

子之風用之朝廷可抑浮俗置在左右必爲名臣非

惟臣所不如實當今難得之士臣今舉以自代

 進新修唐書表嘉祐五年七月戊戌爲提舉編脩曽公亮作

臣公亮言竊惟唐有天下㡬三百年其君臣行事之

始終所以治亂興衰之迹與其典章制度之英冝其

粲然著在簡冊而紀次無法詳略失中文采不明事

實零落蓋百有五十年然後得以發揮幽昧𥙷緝闕

亡黜正僞謬克備一家之史以爲萬代之傳成之至

難理若有待臣某中謝伏惟尊號皇帝陛下有虞舜

之智而好問躬大禹之聖而克勤天下平和民物安

樂而猶垂心積精以求治要日與鴻生舊學講誦六

經考覽前古以謂商周以來爲國長乆惟漢與唐不

幸接乎五代衰世之士氣力卑弱言淺意陋不足以

起其文而使明君賢臣儁功偉烈與夫昏虐賊亂禍

根罪首皆不足𭧂其善惡以動人耳目誠不可以垂

勸戒示乆遠甚可歎也乃因邇臣之有言適契上心

之所閔於是刋脩官翰林學士臣歐陽脩端明殿學

士臣宋祁與編脩官知制誥臣范鎮臣王疇集賢校

理臣宋敏求祕書丞臣吕夏卿著作佐郎臣劉羲叟

等並膺儒學之選悉發祕府之藏俾之討論共加刪

定凢十有七年成二百二十五卷其事則増於前其

文則省於舊至於名篇著目有革有因立傳紀實或

増或損義𩔖凢例皆有據依纎悉綱條具載别録臣

公亮典司事領徒費日月誠不足以成大典稱明詔

無任慙懼戰汗屏營之至

 辭轉禮部侍郎劄孒嘉祐五年七月庚子

臣準閤門告報𫎇恩除臣禮部侍郎令臣授告勑者

臣伏思聖恩所及必以臣近進唐書了畢凢與脩書

官並均睿澤竊緣臣與他脩書官不同檢㑹宋祁范

鎮到局各及一十七年王疇一十五年宋敏求吕夏

卿劉羲叟並各十年巳上内列傳一百五十卷並是

宋祁一面刋修一部書中三分居二范鎮王疇吕夏

卿劉羲叟並從初置局便編纂故事分成卷草用功

最多如臣者蓋自置局巳十年後書欲有成始差入

局接續殘零刋撰紀志六十卷是臣到局月日不多

用功最少今來一例受賞臣實愧心兼臣自嘉祐二

年𫎇恩轉諫議大夫三年𫎇恩加龍圖閣學士四年

𫎇恩轉給事中到今方及一年豈可又一作以無功

濫賞臣不敢虚飾辭讓煩黷朝廷理有不安實難自

黙欲望聖慈特寢新命今取進止

  再辭轉禮部侍郎狀

右臣今月二十三日奉𬒳詔書一道以臣乞寢新除

禮部侍郎恩命不允事伏念臣出自孤寒累𫎇奬擢

職忝學士官至給事中前後所授恩命不少豈敢頓

於此際過飾僞辭取好讓之虚名爲有識之所誚實

以臣撫心内愧不敢自欺蓋以唐書置局已十餘年

纂録垂就臣最後至接續分撰卷數不多用功最少

不敢與從初置局及在局年深用功勤勞人一例受

賞所陳情實皆有據依不敢過言冀爲可信敢謂特

煩詔諭前例所無上體聖恩便合祗受而臣迫於懇

悃實所難安夙夜SKchar徨莫知所措若以臣雖無功效

不欲獨遺欲望聖慈稍加裁損或於階勲食邑一有

所霑俾臣得不過分足以爲榮臣若自欺不言則冒

寵雖多爲愧愈甚臣不勝激切戰懼屏營之至謹具

狀陳乞以聞伏候勑㫖

  賀壽星表至和三年月誤雕在此

臣某等言天雖不言事以𧰼見保祐聖徳其祉無疆

臣某等中賀伏惟尊號皇帝陛下以憂勞勤儉之志

躬自發憤而以仁慈寛厚之恵愛養元元下洎萬邦

小大諸物咸欲各正性命而畢安其生上天降監冝

有以報庚寅之夕星見南方占考天文福在人主惟

天去人不遠如此災祥在徳可不戒哉臣等忝備詞

臣無所禆𥙷惟願清心屏欲以隆南山之固而享

無疆之休

  乞洪州第五劄子嘉祐五年七月

臣猥以庸虚過𫎇奬擢乆列侍從訖無𥙷報年齒老

大疾病侵陵聽重目昬聦明並耗髪白手顫精力俱

衰兼以父母墳塋逺在江外未有得力子弟照管誠

心迫切臣自三四年來累曽陳乞一外任差遣中間

緣奉勑刋修唐書未見次第所以盤桓歳月不敢再

三堅請今來唐書已得了當欲望聖慈差臣知洪州

一次所冀退養衰一作拙兼便私塋取進止

  乞洪州第六狀嘉祐五年某月

右臣近𤁋懇私上干睿聽以臣年衰多病父毋墳墓

在遠無人照管乞一次江西差遣至今未𫎇恩㫖臣

以病攻干外一作事迫于中一作旣不自安實難緘

黙將期得請不避煩言重念臣不幸少孤先父遠葬

鄕里在吉州之吉水昨臣丁母憂日又扶護歸葬然

臣方在憂禍故事力有所不周臣但仰天長號撫心

自誓秖期服闋便乞一江西差遣庶㡬近便營緝至

於種植松栢置田招客蓋造屋宇刻禀碑碣之𩔖事

雖倉卒冀於一二年間勉力可就當是時鄕人父老

親族故舊環列墓次並聞臣言自臣除服還朝皆引

領望臣歸踐前約而臣遷延荏苒一住七年是臣欺

罔幽明貪戀一作榮祿食言不信罪莫大焉兼臣禀

賦竒薄衰羸多病兩目昬暗巳踰十年近又兩耳重

聽如物閉塞前患左臂疼痛舉動無力今年以來又

患右手指節拘攣至於鬚𩯭蕭颯一作乆巳皤然臣

自視形容如此不惟不宜濫厠賢材英儁之士出入

朝廷以取𥬇於搢紳之列實慮早衰易殞恐遂不得

一償素志以爲終身之恨臣自數年以來雖累曽陳

乞而懇誠不至天聽未回亦嚮欲伺候唐書了畢今

者幸巳成書上奏其餘所領並是尋常職務别無朝

廷差委勾當未了事件臣是敢罄述愚𠂻備盡微𤨏

伏念臣本乏材能初無階援特𫎇睿奬抜自常流置

在侍從殆今十有七年矣訖無𥙷報孤負恩榮伏望

聖慈察臣心志凋零形骸朽悴閔臣昔當少壯銳意

立朝今而衰退一至於此哀臣情實迫切乞賜檢㑹

數年以來前後陳乞特許與除知洪州一次臣雖疲

憊猶能遵奉詔條修舉常職誓殫犬馬之力上酬天

地之仁臣無任SKchar徨激切謹具狀奏聞伏候勑旨

  乞洪州第七狀同前

右臣奉𬒳今月二十一日詔書一道以臣陳乞江西

差遣冝不允者伏念臣早以孤賤誤玷恩榮而生稟

拙艱動罹謗咎往自河北斥守滁陽在外十年遂至

白首頃除憂制還奉内朝幸𫎇聖恩収以桑榆置之

翰苑凢今仕宦光寵孰不樂在朝廷職任清優顧亦

無出禁近臣豈不思嚮之流落引領欲一作還而乃

却蹈風波自投遠外此之愚計豈近人情盖以臣事

迫心危有不得巳凢諸懇悃甞具剖陳不敢煩言況

巳罄盡再念臣遭遇明聖過彼恩私犬馬無知猶能

報效而臣性旣踈簡識非敏明少以專學而自愚不

能趨世以濟務效當求實而安事虚名才貴適時而

一無可用至於上所詢訪時有論議亦碌碌隨衆人

未甞有所建言縱令有之亦不足采惟有文字繆爲

流俗過稱而自供職禁庭殆今七載屬中外無事文

書甚簡不過月赴四五直飽食甘寢止撰青詞齋文

一兩通只此爲臣所能是臣事業去之亦何闕於事

存之又奚𥙷於時將何以上煩睿慈曲示恩意特頒

詔諭前例所無捧讀驚慙繼以感涕臣亦竊聞近日

兩制臣寮多求外任彼皆材業有素年齒方彊又無

事於外方可以且留供職惟臣材無可用年又漸衰

外有私營冀償夙素欲望聖慈𢌿之一郡使其志畢

願從若天幸餘齡未填溝整則遺簮舊物尚或冀於

見収而疲馬君軒豈不知於有戀臣無任祈恩⿲氵身攵

之至謹具狀陳乞以聞伏候勑㫖

 辭侍讀學士狀嘉祐五年九月

右臣凖閤門告報𫎇恩除臣兼侍讀學士者竊以學

士不冝兼侍讀臣於前歳巳具陳論當時𫎇恩遂許

辭免在於今日豈冝復授得非以方今經筵闕人而

臣在學士中適當次𥙷聖恩優異不忍獨遺臣以衰

殘乆塵禁署已兼龍圖閣學士而在院學士多未有

兼職況臣前已有言理冝自踐欲乞許臣只兼舊職

其經筵闕侍讀別賜除人所有誥勑臣不敢祗受今

取進止

  辭樞宻副使表嘉祐五年十一月

臣某言伏奉制命𫎇恩特授臣依前禮部侍郎𠑽樞

宻副使仍加食邑實封散官勲賜如故者成命始行

驟驚於衆聽撫心増懼曽莫以自容臣某中謝竊以

樞要之司朝廷慎選出納惟允實賛於萬機禮遇均

隆號稱於二府顧任人之得失常繫國一作之重輕

苟非其材所損不一伏念臣器能甚薄風力不強少

喜文辭殆浮華而少實晚勤古學終迂闊以自愚而

自遭逢盛明擢在侍從間甞論天下之事言出而衆

怨巳歸思欲報人主之知智短而萬分無𥙷徒厝危

躬於禍咎毎煩聖造之保全旣不適於時冝惟可置

之閑處故自叨還禁署逮此七年屢乞方州㡬于十

請𤁋愚誠而懇至𬒳明詔之丁寧雖大度并包猥荷

優容之賜而群賢在列敢懷希進之心豈謂伏遇尊

號皇帝陛下急於求人思以濟治因柄臣之並選憐

舊物以不遺然而致逺之難力不勝者必速其覆量

材不可能自知者猶得爲明敢冀睿慈察其迫切俾

回渙渥更選儁良如此則器不假人各適賢愚之分

物皆知報何勝犬馬之心

  謝樞宻副使表

臣某言伏奉制命𫎇恩特授臣依前官𠑽樞宻副使

尋具表陳免𫎇降批答不允斷來章者右樞虚府𠑽

位冝求於儁賢多士盈庭誤選乃先於庸妄旣牢辭

之靡獲徒以寵而爲憂臣某中謝伏念臣少本賤愚

初無志慮爲小人之事力不勝於負薪程有司之文

學止期於干禄過𬒳仁恩之樂育早從英俊之並遊

遂叨侍從之流乆玷論思之地方時求治殆無𥙷於

毫分一作分毫顧質早衰況漸凋於齒髪但思藏縮敢望

甄陞矧惟賛萬事之機必也極一時之選豈容濫得

猥以備員當命令之始行方惶惑以自失而睿恩至

渥召旨甚嚴莫諧懇避之誠徒負貪榮之媿此盖伏

遇尊號皇帝陛下廓天地之量垂日月之光憐樸直

之無他謂疲駑之可勉俾承闕乏以効拙勤臣敢不

奮勵無能之姿感激難逢之㑹職思其位庶免於曠

官謀不以身少期於報國

  辭參知政事表嘉祐六年八月

職參論道冝極選於一時授匪其人實駭聞於衆聽

恩榮所𬒳跼蹐難安臣某中謝伏念臣本乏材能徒

緣幸會列于侍從白首無聞置在樞機素餐巳甚雖

聖主之恩天地曲示含容而朝廷之事毫𨤲動關利

害豈止曠官之誚毎懷誤國之憂矧惟政事之臣實

代天工之任俾之賛貳冝擇材賢伏望尊號皇帝陛

下収誤奬之恩廣僉諧之訪憫疲駑之巳試備見無

庸求俊乂於在廷擢之不次俾獲安於舊職冀免速

於罪辜報効之誠殞糜後巳

  謝參知政事表

賛貳國鈞參聞廟論謂冝不次而選冀得非常之材

廼以敘遷俾之承乏誤恩過𬒳訴讓靡從臣某中謝

伏念臣少迫賤貧偶勤學問儒者博而寡要況匪多

聞文章世之空言豈能適用徒以早遘亨嘉之㑹驟

𫎇奬㧞一作之私叨言語侍從之流逮今踰紀玷出

納樞機之任初乏可稱幸先彈理之未加毎欲逡廵

而引去敢期睿眷俾與政機優以寵章進其爵秩望

非意及榮與憂并此盖伏遇尊號皇帝陛下堯徳聦

明禹躬勤儉博求俊乂以濟治康謂臣旣朴且愚必

能循於忠謹雖庸而懦尚可䇿其疲駑猥以備貟遂

兹冒寵臣敢不益堅素守自勉不強惟殫犬馬之勞

上答乾坤之造

  辭明堂加恩表嘉祐七年九月

祭之爲恵雖澤貴乎均而賞不因功則士無以勸旣

難安於兢愧敢自避於黷煩臣某中謝伏念臣性本

顓愚學無師法才不適當世之用識不通治古之原

誤𫎇聖知擢自平進俾參國論幸有藴而得施坐耗

歳時訖無稱而取誚方懼素餐之責敢懐濫得之心

屬宗祀之有嚴奉精禋之致孝陪一二大臣之後旣

竊窺於盛儀獻千萬歳壽之觴獲共慶於成禮然而

賜之胙餕𫎇福巳多加以寵榮在臣豈稱伏望尊號

皇帝陛下回高明之聽察懇至之誠推一人有慶之

恩務先於幽逺憫小器易盈之量俾免於覆顚特収

渙汗之行仰冀曲全之造

  謝賜飛白并賜宴詩狀嘉祐八年正月

右臣去月二十七日伏𫎇聖慈召赴天章閣觀太宗

真宗御集次赴寳文閣觀御飛白書賜以金花牋字

遂錫宴於群玉殿臣本出寒儒遭逢盛旦誤𬒳奬擢

參賛鈞衡陛下憂勤萬機徳𬒳四海邊鄙不聳年榖

順成民物熈閑聖心怡豫臣於此際旣得以尸素偷

安而又獲親侍清光便蕃恩錫一時之盛事千載之

難遇臣不勝至榮至幸謹課成召赴天章閣寳文閣

觀祖宗御集賜飛白羣玉殿賜宴五言八韻詩一首

隨狀上進干瀆宸嚴無任惶恐戰汗屏營之至

  謝覃恩轉戸部侍郎表嘉祐八年英宗登極四月上

皇明繼照如日之昇睿澤霶流溥天咸𬒳時惟朽懦

亦玷光華臣某中謝伏念臣本以庸虚僅知學問識

不周於往行一作時用材莫逮於中人方其壯年喜論時

事名聲濫得招謗咎以偕來榮寵踰涯蹈憂危而亦

至晚𬒳先朝之誤奬俾陪二府之後塵居無𥙷於休

明方自期於引避遽號弓而結恨雖殞體以何追伏

遇皇帝陛下奮發乾剛嗣承天綂當茂業繼文之始

乃歡謳歸啓之初宗社獲安人神洽一作慶矧惟新

之號令方無間於幽遐顧於兹時其敢獨異俯從祗

受但益凌兢敢不勉勵衰殘感遇今昔更竭疲駑之

效庶伸塵露之微

 謝皇太后表

嗣聖當天法重离而正位鴻恩浹物均萬國以同休

遂容尸素之臣猥𬒳優隆之渥臣某中謝伏念臣名

雖學古性實迂儒徒誦習於典墳靡該通於今古爰

從束髪遭㑹明時𫎇先帝之誤知與羣英而並進紫

樞黃閤叨陪論道之司白首丹心徒有報君之志屬

綴衣之揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)命奉主鬯以承祧方推慶賜之行遽荷便

蕃之寵伏遇皇太后殿下坤元厚載毋道居尊惟兹

聽覽之初務霈汪洋之澤臣敢不勉脩職業上副憂

勤送往事居忘身盡節庶展涓埃之效少酬覆燾之


表奏書啓四六集卷第二

  紹熈三年十月承直郎丁朝佐編次

      郡人孫謙益校正


謝對衣金帶鞍馬狀促召一作祗召

辭侍讀學士劄子朝廷與添請俸朝廷二字一作恩

進新修唐書表百有五十此上一有又字萬代一作萬世平和

■不幸此上一有 字不足𭧂其足一作得

辭轉禮部侍郎劄子六十卷此上一有纔字

賀壽星表英辭𩔖稾題作中書賀壽星表故其 後云忝備宰臣案中書公用表章例是知制誥撰

乞洪州第六狀刻禀一作刻立事雖雖疑是難字

乞洪州第七狀隨衆人一無衆字

辭樞宻副使表殆浮華殆一作苐晚勤古學晚一作志禍咎

優容之賜賜一作徳

謝樞宻副使表儁賢一作儁良以寵而爲憂一作冒寵以爲憂

從一作參極一極一作副樸直一作忠直少期一作少圖

謝參知政事表俾之一作任之

 此卷謝賜對衣狀云授受之際廣韻受字上聲納

 也承也盛也得也繼也授字去聲付也公之它文

 或以授爲受以受爲授盖一時互用不可輕改

 此卷謝賜衣帶鞍馬狀乃初入翰苑時其云神都

 繁浩者謂前任南都留守也或疑解開封府之後

 誤矣

 廣韻以謬爲差誤繆爲紕繆皆非美意此卷辭翰

 林學士奏云繆塵侍從乞洪州第三狀云臣以庸

 繆修唐書表云黜正僞謬并集古跋真蹟凡言訛

 謬盡用繆字可見互用之意元文不可輕改

 按兩朝國史至和三年二月辛卯壽星見此卷賀

 表云庚寅之夕盖隂陽家分亥子爲兩日又太史

 例以次日奏故史書辛卯正應表文吉本作臣等

 忝備詞臣乃與翰苑同僚共上表也英辭𩔖稾題

 云中書賀表改詞臣爲宰臣雖故事舍人當作詳

 注纂誤然慶曆四年春公知制誥時初無此祥當

 以吉本爲正