藝文類聚 (四庫全書本)/卷068

卷六十七 藝文類聚 卷六十八 卷六十九

 欽定四庫全書
 藝文類聚卷六十八 唐 歐陽詢 撰
 儀飾部節 黄鉞 鼓吹相風 漏刻
 
 禮記曰凡君召以三節二節以走一節以趨
 呂氏春秋曰墨者田鳩欲見秦惠王留三年而不得見客有言之於楚王乃往見楚王王悦之與將軍之節以如秦至而得見出而告人曰吾不識秦之道乃當由楚也物固有近之而逺逺之而近
 漢書曰蘇武使匈奴單于欲降之幽武置大窖中絶飲食大雨雪武卧齧雪與旃毛并咽之數日不死匈奴以為神乃徙武北海上無人處使牧羊武杖漢節牧羊卧起操持節毛盡落積五六年又曰建元三年閩越舉兵圍東甌東甌告急上遣嚴助以節發兵㑹稽㑹稽太守欲不為發兵助乃斬一司馬遂發兵浮海救東甌又曰張騫使月氐匈奴得之留騫十餘歳與妻有子然騫持漢節不失又曰諸葛豐特立剛直元帝擢為司SKchar校尉刺舉無所避侍中許章以外屬貴幸奢淫賔客犯事與章相連豐按劾章欲奏其事適逄許侍中私出豐駐車舉節語章曰下欲收之章馳車去豐追之許因得入官門自歸於上豐亦上奏於是收豐節司SKchar去節自豐始又曰漢使王焉等窺匈奴匈奴法漢使不去節不以墨黥其面不得入穹廬王焉北地人習胡俗去其節黥面入穹廬單于受之
 東觀漢記曰永平中遣鄭衆使北匈奴衆因上書言臣前奉使不為匈奴拜單于悉恨放兵圍臣今復銜命必陵折臣臣誠不忍將大漢節對氈裘拜如令匈奴遂能服臣將有損大漢之强上不聼衆不得已既行後果為匈奴所殺
 獻帝春秋曰太傳馬日磾假節循撫州郡袁術在壽春借節觀之因奪不還日磾失節憂恚而死
 表梁元帝遷荆州輸江州節表曰周有掌節之職漢有符節之令所以子孫慷慨忠肅勤王無絶終古有髙前載臣自擁旄鶴塞執兹龍節幸逢銀山自溢玉燭調年雖免茂𢎞之譏竟㣲辛毗之勇
 黄鉞
 尚書曰武王左杖黄鉞右執白旄
 淮南子曰至精之感無所不通昔武王度孟津而陽侯之波逆流而擊疾風晦冥武王舉黄鉞瞋目而麾之曰予在天下誰敢害吾於是風去而波罷遂得濟
 吳録曰假陸遜黄鉞吳王親執鞭以見之矣
 晉中興書曰㑹稽王道子進位丞相牧揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州假黄鉞世説曰諸葛亮之次渭濵也關中震動魏明帝深懼晉宣王戰乃遣辛毗為軍司馬宣王既與亮對渭而陣亮設誘詭譎萬方宣王果大忿憤將應以重兵亮遣間諜覘之還曰有一老夫毅然杖黄鉞當軍門立軍不得出亮曰必辛佐治也
 銘蔡邕黄鉞銘曰帝命將軍執兹黄鉞威靈振耀如火之烈公之莅止羣狄斯柔齊聲罔設介士斯休
 鼓吹
 漢書曰韓延壽在東郡植羽葆鼓車吹車又曰秦始皇末班懿避地樓煩致馬牛羊二千羣值漢初定與民無禁當孝惠髙后時以財雄邉出入弋獵旌旗鼓吹東觀漢記曰段頴起於徒中為并州刺史有功徴還京師頴乘輕車介士鼔吹曲盖又曰建初八年稱班超為將兵長史假鼓吹幢麾
 應劭漢官儀曰鼓吹為國盤娱禦侮爪牙
 吴志曰孫權拜諸葛恪撫越將軍領丹陽太守授棨㦸武騎三百拜畢令恪備威儀作鼓吹導引歸家
 吳質别傳曰質為北中郎將朝京師上歡喜其到比至家問訊相續詔將軍列鹵簿作鼓吹望闕而止
 吴歴曰曹公出濡須口吴王乃自乘船從濡須口入曹公嚴兵待之乃作鼓吹廻還曹公見吳舟𦨣器仗法伍敕正肅乃歎曰養兒當如孫㑹稽劉表子直是豚犬耳江表傳曰周泰為濡須督統諸將諸將以泰本出賤㣲咸輕傲之孫權乃入泰營於都巷中張縵大請官僚使泰脫衣幘見其瘡痍匝體指瘡而問何地戰傷泰具對權把其臂流涕曰卿為孤兄弟戰不惜命身如刻漆孤何心而不待卿以骨肉之恩使泰以兵馬導從出作鼓吹又曰孫䇿賜周瑜鼔吹贈賜莫與為比䇿令曰周公瑾英俊異才與孤有總角之好骨肉之分前在丹陽發衆及𦨣糧以濟大事論徳酬功此未足以報也
 荆州先賢傳曰羅獻以太始三年進位冠軍假節給大車増鼓吹棨㦸
 俗説曰桓𤣥作詩思不來輙作鼓吹既而思得云鳴鵠響長阜嘆曰鼔吹固自來人思
 語林曰陸士衡為河北督已被間構内懐憂懣聞衆軍警角鼓吹謂其司馬曰我今聞此不如華亭鶴鳴賦晉陸機鼓吹賦曰原鼓吹之攸始盖禀命於黄軒播威靈於兹樂亮聖器而成文騁逸氣而憤壯繞煩手乎曲折舒飄颻以遐洞卷徘徊其如結及其悲唱流音怏惶依違含歡嚼弄乍數乍稀音躑躅於脣吻若將舒而復廻鼓砰砰以輕投簫嘈嘈而㣲吟咏悲翁之流恩怨髙臺之難臨顧穹谷以含哀仰歸雲而落音節應氣以舒卷響随風而浮沉馬頓跡而増鳴士嚬蹙而霑襟若乃廵郊澤戲野坰奏君馬詠南城惨巫山之遐險歡芳樹之可榮
 表魏陳王曹植謝鼔吹表曰許以簫管之樂榮以田遊之嬉陛下仁重有虞恩過周旦濟世安宗實在聖徳梁簡文帝讓鼓吹表曰寛博為善不飾被於聲明縁寵成功未増榮於鐃管豈冝響芳樹於西河鳴朝飛於黒水彼己之譏何懼尸素之誡知慙
 梁江淹為齊髙帝讓前部羽葆鼓吹表曰臣聞國容軍禮旌羽昭其華車騎品第鑾蕤藹其飾世教以之垂采民聼以之流文故勒岫銘海之功鞞革寫其詠戡難夷邦之業管竹凝其聲朱露𤣥雲既錫上徳巫山芳樹以被竒勲
 陳江揔謝勑給鼓吹表曰略尋近古逖聼前事王文憲匡佐革命沈隐侯經綸始運騎吹之榮猶難沗冐以臣况此實非倫輩豈可更崇文物重假名器髙臺迢遰未朱夏而登臨芳樹華滋非青春而奏曲
 相風
 晉令曰車駕出入相風前引
 賦晉傅𤣥相風賦曰昔之造相風者其知自然之極乎其逹變通之理乎觀妙之㣲神明可通夫能立成器以占吉凶之先見者莫精乎此乃構相風因象設形蜿盤獸以為趾建脩竿之亭亭體正直之無撓度經髙而不傾棲神烏於竿首俟祥風之來征
 晉張華相風賦曰盖在先聖道濟生人擬議天地錯綜明神在璿璣以齊七政象渾儀於陶鈞考古旁於六氣仰貞觀於三辰爰在保章世序其職辨風候方必立准極循物致用器不假飾𦕈修榦之迢迢凌髙墉而莖植𤣥鳥偏其増翥晞雲霄而矯翼嘉創制之窮理諒器淺而事深歩元氣於尋木寄先識於兹禽既在髙而想危又戒險而自箴雖迴易之無常終守正而不淫永恪立以彌世志淹滯而愈新超無返而特存差偶景而為鄰晉潘岳相風賦曰混元恍其初判二氣變而無窮動靡㣲而不兆象有始而必終思先天而不違立成器以相風栖靈烏於帝庭似月離乎紫宫飛輕羽於竿杪若鸞翔乎雲中廣漠興而習坎景風發而遡離閶闔揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)而曲指明庻起而東移
 晉陶侃相風賦曰乃有相風之為形也終日九征桀然特立不邪不傾擬雲閣以秀出晞峻嶺於層城直南端以基趾雙崇魏之嶢峥象建木於都廣邈不羣而獨榮材雖小而不巨何物鮮而功大𦕈翩翩以髙翔象離鵾於雲際擢孤莖而特挺若芙蓉於水裔若乃華盖警乘奉引先驅豹飾在後葳蕤清路百僚允則彰我皇度晉孫楚相風賦曰伊聖皇之髙烈美治道之穆清兼乾坤之普覆齊三光之朗明猶恭己以勞謙迄日昃而不寧慮聴政之有闕誡禍福於無形建殊才於辰極樹相風於紫庭爾乃神獸盤其根靈烏據其顛羽族翩飄羅其側翔風蕭聊出其間
 漏刻
 説文曰漏以銅盛水刻節晝夜百刻
 周官曰挈壺氏掌壺皆以水火守之分以日夜
 東觀漢記曰樊楚每當直事常晨駐車待漏
 吳録曰吳範善占候知風氣關羽將降孫權問範範曰期明日中權立表下漏以待之及中不至權問其故範曰未正中頃之有風動帷範曰羽至矣外稱萬歳傳言得羽矣
 賦晉陸機漏刻賦曰偉聖人之制器妙萬物而為基形罔隆而弗包理何逺而不之既窮神以盡化又設漏以考時爾乃挈金壺以南羅藏幽水而北戢擬洪殺於編鍾順卑高而為級激懸泉以逺射跨飛塗而遥集伏隂蟲以承波吞恒流其如挹是故來象神造去猶鬼幻因勢相引乘靈自薦口納胷吐水無滯咽形㣲獨繭之緒逝若垂天之電籠八極於千分度晝夜乎一箭抱百刻以駿浮仰胡人而利見夫其立體也簡而効績也誠其假物也粗而致用也精積水不過一鍾導流不過一筵而周天者因其敏分地者賴其平㣲聴者假其察貞觀者借其明考計歴之潜慮測日月之幽情
 宋鮑照觀漏賦曰歴玉階而升隩訪金壺之盈闕觀騰波之吞㵼視驚箭之登設謹戸牗而知天掩雲霧而測暉創百齡於纎隱積千里於空㣲彼峥峥而行溢此冉冉而逾衰撫寸心而未改指分光而永違貫古今而并念信寡易而多難時不留乎激矢生乃急於走丸神怵迥而多慮心⿰⿰而尠歡望天涯而佇念擢雄劒而長歎嗟生民之永迷躬與後而皆恤死零落而無二生差池而非一
 銘後漢李尤漏刻銘曰昧旦丕顯敬聴漏音思我王度如玉如金又漏銘曰昔在先聖配天垂則仰釐七曜俯順坤徳乃建日官俾立漏刻昏眀既序景曜不忒唐命羲和敬授人時懸象著明帝以崇熈季末不䖍徳衰于兹挈壺失節刺流在詩
 晉孫綽漏刻銘曰二儀貞運聖鑒通𤣥數以微器理以象宣乃制妙漏挈壺是銓近取諸物逺賛自然川滿則盈乘虚赴下靈虬吐注隂蟲承寫昏明無隱其晷度隂陽是效其屈伸不下堂而天地理得設一器而萬事同倫
 梁元帝漏刻銘曰玉衡稱物金壺博施司南司火未符兹義帝曰欽哉納隍斯譬實惟簡在窮神體智宮槐晚合月桂宵暉清臺莫爽觧谷胥依七分六日五祀三㣲事齊幽賛乃㑹通幾碧海有乾絳川猶竭飛流五色涓涓靡絶龍首旁注仙衣俯裂箭不停晷聲無暫輟用天之貞分地之平如絃斯直如渭斯清
 梁陸倕新漏刻銘曰㣲若抽繭逝如激電耳不輟音眼無留眄銅史司刻金徒抱箭履薄非競臨深罔戰授受靡諐登降弗爽惟精惟一可法可象月不遁來日無藏往分似符契至猶影響合昏暮卷蓂莢晨生尚辨天意猶測地情况我神造通幽洞靈
 周王褒漏刻銘曰竊以混元開闢天廻地旋歴象運行暑來寒往二分同道烏靈正其昏夕兩至相遇表圭測其長短雖則晦朔先後失於公羊之説次舍盈縮惑於丘明之傳至乎出卯入酉黄道青縁季孟相推啓閉從序挈壺掌分數之令太史陳立成之法軍將以之懸井壺郎以之趨奏百王垂訓千祀餘烈者焉銘曰𤣥儀西運逝水東流甘川浴日深壑藏舟測兹秘象是曰神謀正震治歴下武惟周忽㣲以測積空成數圭表弗差光隂斯赴箭水無絶靈虬長注經寸日輪四分天度器遵昔典景移新刻荆山既鐫昆吾且勒以福眉壽百王垂則
 藝文類聚卷六十八

本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100年,并且于1928年1月1日之前出版。

Public domainPublic domainfalsefalse