Page:乾隆西安府志-01.djvu/26

此页尚未校对


   西安府志畧例

   一陝西省爲域中形勝之區西安地當省會豐鎬宅京而

   後下汔秦漢隋唐代建國都以故山川都邑人文土物甲

   于他郡前志之相承者晉有關中記三輔故事梁有兩京

   新記後周有西京記唐有兩京道里記咸鎬故事全書皆

   佚不傳傳者惟宋敏求長安志本唐韋述所撰兩京新記

   最爲該洽堪以據依餘如程大昌雍錄何景明雍大記尙

   足以資採擇至今憲則多原本

  大淸一綂志暨雍正十三年劉文恪史文靖奉

勅所修陝西通志復參以馬忠獻馮恭定賈中丞三家通志諸書

   所未備者則博考經史旁徵圖籍取材旣廣卷帙遂多至