Page:乾隆西安府志-02.djvu/12

本页已校对


  咸寧縣

 釋名郡縣釋名唐天寳初攺取萬國咸寧之義沿革一統

 志本周杜伯國漢置杜陵覇陵等縣屬京兆尹後漢因之

 晉攺覇陵曰覇城杜陵曰杜縣屬京兆郡後魏以覇城爲

 京兆郡治攺杜縣爲杜城屬焉後周明帝二年分置萬年

 縣與長安並治京城建德二年省覇城杜城二縣入之隋

 開皇三年攺曰大興爲京兆郡治唐武德初復曰萬年乾

 封分置明堂縣長安三年復併入焉天寶七載攺爲咸寧

 縣乾元元年復曰萬年五代梁攺曰大年後唐復曰萬年

 宋仍爲京兆府治宣和七年攺曰樊川金又攺曰咸寧泰

 和四年廢入長安㝷復置元爲奉元路治明爲西安府治