Page:乾隆西安府志-02.djvu/25

本页已校对


  盩厔縣

 釋名薛綜西京賦注盩厔山名因名縣元和志山曲曰盩

 水曲曰厔沿革一統志漢縣屬右扶風後漢省後魏復置

 屬扶風郡後周置周南郡並置恒州㝷並廢隋屬京兆郡

 唐武德三年屬稷州貞觀元年屬雍州天授二年又屬稷

 州大足元年還屬雍州天寳元年攺曰宜壽至德二載

 故乾寧中攺屬乾州天復初攺屬鳯翔府五代及宋因之

 金貞祐四年陞爲恒州元初州廢縣屬奉元路明屬西安

 府

本朝因之

 疆域一統志府西南一百六十里東西距一百五里南北