Page:乾隆西安府志-02.djvu/27

本頁已校對


 唐武徳初攺屬華州五年屬雍州天授二年於縣置鴻州

 大足元年州廢還屬雍州五代周顯德三年攺屬華州宋

 熙寧六年省入鄭縣元豐元年復置仍屬華州金元因之

 明萬歴中攺屬西安府

本朝因之

 疆域一統志在府東少北一百四十里東西距五十六里

 南北二百里東至同州府華州界二十三里西至臨潼界

 三十三里南至商州界一百四十里北至同州府蒲城界

 六十里東南至商州雒南界一百五十里西南至藍田界

 七十里東北至同州界五十五里西北至富平界六十里

 通志編戸五十六里