Page:乾隆西安府志-02.djvu/31

本页已校对


 北一百里東至涇陽界五十八里西至乾州界五里南至

 興平界二十里北至邠州淳化界八十里東南至興平界

 三十里西南至乾州武功界四十里東北至涇陽界五十

 里西北至乾州永壽界六十里通志編戸十八里

 形勢縣志終南聳其前九𡽀峙其後襟泔涇帶渭水

  同官縣

 釋名元和志苻秦于祋祤城東北銅官川置銅官䕶軍後

 魏置縣周除金止作同字沿革一統志漢祋祤縣地後魏

 眞君七年置銅官縣屬北地郡隋曰同官屬京兆郡唐武

 德初屬宜州貞觀十七年屬雍州天授二年屬宜州大足

 元年仍還雍州五代梁攺屬同州後唐攺屬耀州宋金元