Page:乾隆西安府志-02.djvu/33

本页已校对


  耀州

 釋名郡縣釋名州東有鑑山年豐則中有光耀故名沿革

 一統志漢置祋祤縣屬左馮翊後漢初廢永元九年復置

 三國魏廢祋祤僑置泥陽縣兼置北地郡晉因之後魏眞

 君七年并泥陽入富平縣景明元年復置仍屬北地郡永

 熙元年兼置北雍州西魏廢帝三年攺州曰宜州又攺郡

 曰通川隋開皇三年郡廢六年攺縣曰華原大業三年

 廢縣屬京兆郡義寧二年於縣置宜君郡唐武德初曰宜

 州貞觀十七年州廢屬雍州垂拱二年攺縣曰永安天授

 二年又置宜州大足元年州廢還屬雍州神龍元年復曰

 華原天祐三年以縣置耀州唐書方鎭表天祐三年置義勝軍節度使領耀鼎二州