Page:乾隆西安府志-02.djvu/37

本页已校对


連亘長安咸寧盩厓鄠四縣之南又東抵藍田界書禹貢

終南傳山名詩秦風終南何有有條有枚傳終南周之名

山一稱中南左傳昭四年中南九州之險也關中記中南

言在天下之中居都之南也一稱南山漢書東方朔傳南

山天下之阻也括地志中南一名太一山一名周南山一

名橘山一名楚山一名秦山又南十里爲石鼈谷一作石壁雍大

記谷口有白圓石其巨如屋𩔖鼈一統志長安咸寧以此分界咸寜縣志內有景陽川梅花洞九女潭仙人跡

西爲豹林谷一統志谷內有東䝉峯一作東明宋史种放隱豹林谷東明峯又西爲子午

通志在縣南百里長六百六十里戰國策張儀說趙曰秦一軍塞午道鮑彪注長安有子午谷北山是子南山

是午漢書王莽傳平帝元始五年王莽通子午道從杜陵直絶南山徑漢中後漢書順帝紀延光四年罷子谷道三

國蜀志建興六年魏延議假奇兵五千當子午而北不十日可到長安一名子午嶺雍大記子午嶺景祐二年置關