Page:乾隆西安府志-02.djvu/4

本页已校对


西司馬欣塞王王咸陽以東至河及翟王董翳爲三秦㝷併於漢二年攺爲渭南河

上中地三郡渭南卽京兆河上卽左馮翊皆塞國地中地卽右扶風雍國地五年定都於

此九年罷郡復爲內史景帝二年分置左右內史按漢書地理志

武帝建元六年分今據史記及漢書百官表武帝太初元年攺右內史爲京兆

尹左內史爲左馮翊主爵都尉爲右扶風按漢書百官表主爵中尉秦官

景帝中六年攺爲都尉武帝太𥘉元年更名右扶風治內史右地謂之三輔統於司隸校

尉後漢遷洛陽置雍州於此尋罷州以三輔屬司隸如故

關中記三輔舊治長安城中東都之後扶風岀治槐里馮翊出治高陵建安中復屬雍州三

國魏攺京兆尹爲太守仍屬司隸晉初仍置雍州治京兆

時扶風移治池陽後廢馮翊移治臨晉在今同州界建興後歴爲劉聰石勒苻健

姚萇赫連勃勃所據後魏亦曰雍州京兆郡時郡移治覇城永熙