Page:乾隆西安府志-02.djvu/5

本页已校对


三年遷都於此是爲西魏後周明帝二年攺雍州刺史爲

牧京兆郡守爲尹隋開皇二年建新都三年罷尹復置雍

大業三年又攺州爲京兆郡置尹唐仍隋都武德元年

復攺郡曰雍州貞觀元年爲關內道治天授元年攺京兆

郡其年復舊開元元年攺京兆府二十一年置京畿採訪

使唐書地理志唐仍隋都初曰京城天寶元年曰西京至德二載曰中京上元二年復曰西京代宗元年曰上都

天祐初遷都洛置佑國軍節度使於此五代梁攺府曰大

安軍曰永平後唐復爲西京京兆府晉罷京置晉昌軍漢

攺永興軍周因之宋復曰京兆府永興軍節度爲陝西路

治熙寧後爲永興軍路治金皇統二年置總管府爲京兆

府路治元初因之中統三年置陝西四川行省治此至元二十