Page:乾隆西安府志-02.djvu/59

本页已校对


第五爻也又東南有臙脂坡縣志與翡翠坡接又縣東有

開元坡在興慶池西舊爲明皇藩邸

樂遊原長安志在縣南八里縣志亦龍首杜原之橫岡也

方輿紀要秦時宜春苑地漢書宣帝紀神爵元年起樂遊

苑又縣南二十里有塔坡長安志圖說以其地有浮圖故

名在韋曲西唐何將軍山林也唐杜甫樂遊園歌樂遊古園崒森爽烟綿碧草萋萋

長公子華筵勢最高秦川對酒平如掌長生木瓢示眞率更調鞍馬狂歡賞靑春波浪芙蓉園白日雷霆夾城仗閶

闔晴開詄蕩蕩曲江翠幙排銀牓拂水低回舞袖翻緣雲淸切歌聲上郤憶年年人醉時只今未醉巳先悲數莖白

髮那抛得百罰深杯亦不辭聖朝巳知賤士醜一物自荷皇天慈此身飮罷無歸處獨立蒼茫自咏詩李頻樂遊苑

春望詩五陵佳氣晩氤氲覇業雄圖勢自分秦地山河連紫塞漢家宮殿入靑雲未央樹色春中見長樂鐘聲月下

聞無那楊花起愁思滿天飄落雪紛紛李商隠樂遊原詩春夢亂不記春原登巳重靑門弄煙柳紫閣舞雲松拂硯