Page:乾隆西安府志-04.djvu/33

此页尚未校对


 渠今堙没又隋地理志涇陽縣有茂農渠長安志云疑

 卽白渠也

 又按古來言水利者首稱三輔而龍洞一渠尤關内膏

 腴之最秦民衣食之源其在秦時號鄭國渠漢名六輔

 太始二年白公開鑿因名白渠後漢遷都雒陽兩渠之

 利漸廢晉建興四年劉聰使劉曜㓂長安曜陷馮翊進

 至涇陽謂涇水北渭北諸城悉潰遂逼長安義熙十三年

 裕伐秦王鎭惡自河入渭秦主遣其將姚彊等合兵

 屯涇上拒之爲鎭惡所敗其時涇水左右皆戰地矣宇

 文周以後渠堰之利復起唐永𡽪六年長孫無忌奏開

 白渠天寶以後涇渭之間屢遭㓂亂廣德四年回紇吐