Page:乾隆西安府志-08.djvu/15

此页尚未校对


給引世祖紀十八年京兆等路歲辦課額自萬九千錠增

至五萬四千錠食貨志二十年命陝西竹課提領司差官

於輝懷辦課

成宗紀大德五年三月罷陝西路拘榷課稅所

食貨志天歴元年竹課奉元路三千七百四十錠三兩六

㑹典初設陝西稅課司局西安府稅課司三原縣稅課局

馬志嘉靖初西安府商稅課程鈔折銀二千三百二十四

兩三錢二分

續文獻通考萬歴十年題准裁革咸陽縣皮布稅