Page:乾隆西安府志-08.djvu/47

此页尚未校对


  按康熙二十二年復停陝西開採寶陝局率用滇銅其

  不足者於寧羌等處諸山開採增補乾隆四十年復以

  舊厰產銅不旺於略陽另開新厰銅觔優裕足資鼓鑄

  茶馬

  周

  周禮夏官校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物齊馬

  一物道馬一物田馬一物駑馬一物凡頒良馬而養乗之

  乗焉一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繋一馭夫

  六繫爲廐厩一僕夫六廐成校校有左右駑馬三良馬之

  數麗馬一圉八麗一師按八皆爲六字之誤八師一趣馬八趣馬一

  馭夫趣馬掌贊正良馬而齊其飮食簡其六節巫馬掌養