Page:乾隆西安府志-08.djvu/51

此页尚未校对


文獻通考始元四年詔徃時令民共出馬其止勿出諸給

中都官者且減之

昭帝紀始元五年罷馬弩關注孟康曰舊馬高五尺九寸

以上齒未平弩十石以上者皆不得岀關今不禁也

昭帝紀元鳳二年詔頗省乗輿馬及苑馬以補邊郡三輔

傳馬令郡國勿歛今年馬口錢

元帝紀初元元年九月詔太僕減榖食馬貢禹言高祖文

景節儉厩馬百餘匹今廐馬食粟萬匹惟深察古道無過

數千匹乃下詔太僕

後漢

杜篤傳建武十九年作高車廐於長安