Page:乾隆西安府志-10.djvu/3

此页尚未校对


 之敎所以興也學舞於夏后氏之學文武中也學禮樂於

 商之學功成治定與已同也

 周辟雍詩大雅靈臺於樂辟雍文王有聲鎬京辟雍張子

 曰靈臺辟雍文王之學也鎬京辟雍武王之學也黃圖文

 王辟廱在長安西北四十里馬志在鄠縣東三十里

 漢學長安志靈臺明堂辟癰武帝造長安城南水經注昆

 明故渠東有明堂南辟雍漢禮樂志武帝時犍爲郡水濵

 得古磬十六枚劉向說帝宜興辟雍黄圖武帝元光五年

 冬十月河間王德來朝獻雅樂武帝對之三雍宮應劭曰三雍者

 靈臺明堂辟雍也平帝元始四年王莾奏修復明堂辟雍又曲臺

 如淳曰行射禮於曲臺晉烰曰曲臺天子射宮也西京無