Page:乾隆西安府志-11.djvu/40

此页尚未校对


法曹士曹部郡武猛各從事各有佐史至煬帝大業三年

攺爲京兆尹别置內史丞正功曹主簿金曹佐戸曹佐兵

曹佐法曹佐士曹佐

同安郡公爽皇弟開皇元年

蘇孝慈開皇二年

滕王瓚高祖母弟開皇三年

蘇威武功人文帝初

漢王諒高祖第五子開皇十二年

衛王爽高祖異母弟開皇中

晉王昭煬帝長子仁壽四年

齊王 煬帝子大業三年