Page:乾隆西安府志-11.djvu/44

此頁尚未校對


岑之象隋書南陽人有操行以蔭補渭南令

 參佐

長孫熾隋書洛陽人建德二年授雍州倉城令尋轉盩厔

令考績連最及高祖受襌攝長安令與大興令梁毗俱爲

稱職然毗以嚴正稱熾以寛平顯爲政不同部內各化㝷

遷雍州贊治

梁毗北史字景和安定烏氏人開皇初轉大興令遷雍州

贊治直道而行無所𢌞避

裴藴隋書河東聞喜人歴洋州刺史大業初考續連最拜

京兆贊治發摘纎毫吏民懾憚

骨儀北史陰壽傳天竺胡人性剛鯁開皇初爲御史煬帝