Page:乾隆西安府志-11.djvu/54

此页尚未校对


韓洄長安人興元元年

張彧興元元年以判官攝京兆尹

李充德宗時

薛珏河中寶𪔂人德宗時

顧少連吳人德宗時

鄭叔則貞元初

李遜貞元中任白居易授李遜京兆尹制近歲京兆長吏

數遷誠不便時抑有其故或鈐鍵不謹吏緣爲姦或鉤距

太煩人受其弊旣非中道皆不得已而罷之宜求恬智寛

猛相濟者親諭斯旨使久於其職以息吾人浙江東道觀

察使御史中丞李遜十年以來連守四郡或紛擾之際或