Page:乾隆西安府志-12.djvu/39

此页尚未校对


劉規耀州志州吏目

馬亨耀州志修武校尉州知法

納蘭耀州志興定中州同知

劉溫張旦耀州志俱華原縣簿

周永淸耀州志華原縣尉

 奉元路總管府

關內周資錄西安元初爲京兆至元十六年改安西路皇

慶元年改奉元路上路設達魯花赤一員秩正四品今知

府之職也所屬有總管同知治中判官推官經歷知事照

磨司吏譯史通事使儒學敎授學正學錄䝉古敎授醫學