Page:乾隆西安府志-12.djvu/85

此页尚未校对


富平令會礦稅役興中使乘傳四岀爲虐關中中使梁永

殘暴尤甚富平亡賴子弟及富民怨家多附永煽嚇富民

强奪財産榜笞𤍠刺百姓至不能保朝夕正志捕部民從

永爲奸者收治之姦民亦陰持縣事以求中永怒正志乃

具疏列永貪虐狀永亦誣奏正志阻撓礦稅有旨逮械至

京繫北寺獄三年卒士民𡨚之與劉兌焦承光建祠並祀

宋時隆紀事本末咸陽知縣萬歷三十四年稅監梁永檄

時隆取羢氊千五百時隆不予遂誣時隆刦稅逮下獄閣

臣揭沮不報

王邦才紀事本末萬歷三十五年藍田知縣發奸剔蠧與

稅監梁永相左爲永誣逮