Page:乾隆西安府志-16.djvu/87

此页尚未校对


年其功烈爲西南劇善拊士臯沒蜀人德之見其遺像必

拜弟平與臯斬朱泚使者間走奉天上功擢萬年尉

馮河淸唐書京兆人始𨽻郭子儀軍以戰多拜左衞大將

軍後從涇原節度馬璘充兵馬使數以偏師與吐蕃遇多

効級名聞軍中建中時姚令言討關東以河淸知留後行

師過闕有急變德宗走奉天河淸召諸將計事東向哭相

勵以忠衆無異言卽發儲鎧完仗百餘乘獻行在披堅勒

兵軍聲大振拜河淸涇原節度使安定郡王朱泚數遣諜

人訹之河淸輙斬以狥興元元年田希鑒害河淸京師平

贈河淸尙書左僕射再贈太子少傅

韋武唐書韋挺傳待價曾孫萬年人少孤年十一補右千