Page:乾隆西安府志-17.djvu/10

此页尚未校对


學長工文元和末及進士第爲校書郞會昌初累轉吏部

郞中遷左諫議大夫武宗延方士築望仙臺累諌諄切帝

遣中人愧諭拜京兆尹置權量于東西市使貿易用之禁

私製者北司吏入粟違約仲郢殺而尸之自是人無敢犯

政號嚴明宣宗初授河南尹以寛爲政或言不類京兆時

答曰輦轂之下先彈壓郡邑之治本惠愛烏可類乎擢劍

南東川節度使大吏邊章簡挾勢肆貪前帥不能治仲郢

因事殺之官下肅然居五年詔爲吏部侍郞俄改兵部領

鹽鐵轉運使大中十二年罷使咸通五年爲天平節度使

卒于鎭子珪璧玭珪字交元大中中與璧繼擢進士皆秀

整而文終衞尉少卿璧字賓玉馬植鎭汴州辟管書記又