Page:乾隆西安府志-17.djvu/72

此页尚未校对


䧟被執使人守之不得死遂驅入河北鬻蔬果隱民間十

年終不屈有米璞者與化源同鄉里登政和二年進士第

時通判原州劉豫欲官之杜門謝病卒不汙僞命有劉長

孺者亦耀州人時簽事博州判官㕔公事與豫書備陳祖

宗德澤勸以轉禍爲福豫怒囚之百日長孺終不屈豫復

官之不從紹興九年宣諭使周聿上之朝詔赴行在簽書

樞宻院事樓炤言璞若風痺化源長孺老病遂命各轉兩

官奉祠其後金復渝盟長孺之華陰縣不屈死

李好義宋史下邽人祖師忠州團練使父定一興州中軍

綂制好義弱冠從軍善騎射爲興州正將吳曦受金人說

以蜀叛亟歸與其兄對哭謀誅之宻結親衛軍黄術趙亮