Page:乾隆西安府志-18.djvu/123

此页尚未校对


謝家灘㑹天大雨衆潰爲賊所獲支解之又同邑諸生雷

一聲里民翟羽翺與叔翟三皆率鄉兵禦賊衆潰而死

王祚丕涇陽志字念兹涇陽人崇禎甲戌流冦入境祚丕

奮率鄉勇戰於王六十橋手刅數賊爲流矢所中而殁

張國禎賈志字藎翼臨潼人從兄給諫國祥講實踐之學

一夕賊數十刼其父國禎卽持梃赴之免父於厄崇禎乙

亥流賊薄城率族人避去夜深雨雪曰不可獨全吾家于

是率僕人遍至隣家令亟起避難黎明賊𦊅至率衆禦之

手刅數賊相持至未力疲被執不屈遂遇害

杜必殿鶴雪堂集字賓皇世居咸陽北杜鎭崇禎乙亥

薄邑必殿倡義堅守援兵不至城遂䧟被執賊有渠魁竒