Page:乾隆西安府志-18.djvu/15

此页尚未校对


復前震拂衣起曰君自行之何以問爲昌隆不得請有語

以公舊事東宮何不取令旨行之昌隆從其計震怒奏下

昌隆獄尋赦復官後數年谷王謀反以王嘗保奏昌隆爲

長史坐與謀夷其族仁宗朝加太子太保宣德元年病面

疽宛轉呼曰尹相尹相家人問故曰尹昌隆守而欲殺我

震竟死

來㳟三原志三原人洪武中貢士累擢僉都御史彈劾不

避權貴有讒恭者上私幸其第㳟妻紡綿㳟方荷鋤園中

遂誅讒者而益重㳟

墨麟通志字士禎高陵人洪武甲子鄉舉任監察御史風

紀大振擢北平副使永樂初陞刑部右侍郞人不敢干以