Page:乾隆西安府志-18.djvu/2

此页尚未校对西安府志卷第三十三

  人物志

朱樉藩獻記太祖第二子洪武三年四月封秦王二十八

年薨謚曰愍賈志子尚炳洪武二十八年七月襲封十八

年薨謚隱王子志堩永樂十年九月襲封十三年薨謚僖

王無子王庻兄志均永樂二十二年十月以渭南王進封

三年薨謚懷王無子王弟志𡐤宣德三年三月以富平王

進封二十八年薨謚康王子公錫天順二年六月以秦世

子嗣封二十九年薨謚惠王子誠泳宏治九年九月以鎭

安王嗣封薨謚簡王無子宏治十三年十月以臨潼王秉