Page:乾隆西安府志-18.djvu/20

此页尚未校对


轉山西叅議

王璽賈志字廷用盩厔人正統辛酉鄉魁任武陟訓導躬

督課文敎大興遷武陟尹歲歉多盗設法賑貸擢監察御

史抑橫除奸風聲赫著遷永平知府調襄陽撫恤流民以

數萬計致仕

歸子傅賈志字良弼成化乙未進士歴官鄖陽知府陞四

川叅政所至有績時稱濟美

李儒王瑾馬志並涇陽人儒以監生令鄒平有貴戚奪民

田儒奏聞歸田于民後知蘇州築堤四十里以障水患民

爲立祠瑾以舉人任安平黠盗誣良瑾釋其枉植柳萬株

以便行人時稱爲召棠之蔭