Page:乾隆西安府志-18.djvu/4

此页尚未校对


朱公銘馮志康王第三子正統七年封臨潼王成化十年

薨謚惠簡子僖和王誠澯嗣薨子進襲爲秦昭王

 按明官制臨潼王府在秦府東北二里

王恕明史字宗貫三原人正統十三年舉進士攺翰林院

庻吉士景泰間遷知揚州請謁不行歲饑不俟報輙發賑

天順中轉江西右布政使討平嶺冦成化初轉河南左襄

鄧流民劉通爲變聚衆數十萬勢甚猖獗擢恕都察院右

副都御史捕治恕督兵攻破之擒通等榜示流民各使復

業以功遷左副都御史入朝會議疏言六事皆切時政轉

刑部右侍郞大學士商輅言雲南與安南切近宜選大臣

廵視其地攺恕爲左副都御史廵撫之在雲南九閲月自