Page:乾隆西安府志-18.djvu/46

此页尚未校对


亢時霖監田志藍田人成化丙午鄉試任長子敎諭陞廬

山令時天全叛逆逐縣官掠居民霖至開諭招撫患遂息

又募勇士殺其酋類之難制者廬山立祠祀之

谷賑四川總志咸陽人成化丙午舉人知巴縣以廉介自

矢卒之日家惟圖書數卷而巳

郭桂賈志字時芳咸寧人宏治庚戌進士知安邱王某者

邑中大豪也令至輒啖以利旣乃格制之桂蒞任發其事

論殺之有父訟其子盗金者桂知其後母也謂翁曰亟歸

金在若媼衣笥中歸果得之父子如初後判湖州儲運先

期輙辦遷泰州知州州多積蠧有巨惡號二虎桂至發其

奸事斃之轉鎭江同知攝郡事决獄若神遷平陽藩邸素