Page:乾隆西安府志-18.djvu/63

此页尚未校对


四川盗訌甚復聘推誠安輯盗乃散尋陞叅議移疾歸用

薦起分部鄖襄陞副使治兵蘄州以疾卒

雒遵三原志字道行涇陽人入籍三原嘉靖乙丑進士任

給諌劾權黨馮保忤江陵謫浙江照磨轉大僕卿廵撫四

川有疏稿集諫垣奏議行世子仁字少經萬歴癸未進士

官大理評事時神宗倦勤進四箴以規語觸上怒廷杖削

籍忠直之風父子濟美

任佩賈志字伯玉高陵人嘉靖中以明經授興平訓導遷

肅藩敎授藩嗣性佻達佩嚴其近侍不使私出八多所匡

正藩校王應龍兄弟以事犯王怒甚下佩議死佩封還令

旨竟得釋時又有崇王府長史劉遷高陵人皆隨事規諫