Page:乾隆西安府志-18.djvu/70

此页尚未校对


肅淸軍政陞崇王府長史以輔導自任吿歸卒子可久字

孟徵舉嘉靖丙午鄉試謁選揚州通判攝江都事廉明勤

愼陞知濱州濱城壞可久爲修築之屹然保障賈志弟可

大字仲容嘉靖中進士授東光令丁外艱起補光山令以

績最擢兵部武選主事歷員外郞考察武臣不避權貴㝷

陞山西叅議擢四川副使兵備建昌値土㓂沙氐亂撫鎭

主勦可大主撫竟以撫定陞山西行太僕卿兵備寧武致

仕可大博通五經尤長於詩弟可貞字秀章萬歴中進士

爲富順令有善政

盧紳賈志字汝佩咸寧人嘉靖癸未進士知遂寧縣有水

患築堤植柳水害永消累擢湖廣副使撫治荆南荆南界