Page:乾隆西安府志-18.djvu/72

此页尚未校对


路當四衝兵衛雜揉豪右戚畹武斷漁獵溥一切持以法

毋敢肆者癸巳大同搆變朝命勘撫反側向化晉副浙臺

以爲郡時與臺使抗禮捃摭舊事論罷

秦世顯通志字子修涇陽人嘉靖癸未進士任饒陽知縣

饒地瘠訟繁多盗世顯裁决如流案無停牘會有大盗入

境世顯親獲渠魁一人餘俱生擒而還自是境內無盗眞

定數有㓂患世顯一戰而平年二十三卒

杜世爵畿輔志涇陽人嘉靖戊子舉人任內邱知縣㑹世

宗南廵供應孔繁世爵俄頃立辦擒刁頑呂崇仁李政等

殺于獄築金堤官莊淸修尹村四堡置錦鏽堂鶴度嶺二

口民依頼之