Page:乾隆西安府志-19.djvu/34

此页尚未校对


王繼祐通志字植三富平人順治乙酉舉於鄉授鎭平令

不以繁苛擾民郡城協濟夫馬舊例徵折貯庫恒苦不支

繼祐因事撙節遂多餘息河東鹽課計口銷引南陽丁浮

於課鎭平課浮於丁繼祐力請當事裒益得平有捕官悞

收僞引事覺吏白派補里甲繼祐不許獨捐俸助之後乞

歸子𧰼天順治丁亥進士令臨漳多善政繼擢太僕寺丞

疏陳臨漳三害一協濟宜恤一經界宜明一優免宜均俱

報可漳民三累以除歴湖廣學道以亷明著

王承祖通志字貽雲渭南人順治丙戌領鄉薦除晉江令

捍禦海宼城頼安全邑瀕海有大鎭最稱饒沃利其有者

誣鎭民與賊通欲屠之承祖力辨於大帥事遂寢尋擢兵