Page:乾隆西安府志-19.djvu/76

此页尚未校对


旨旌表並

賜御製詩一章用示優異  御製詩恭載卷首

  韓文星資政錄富平人同居十二世共爨八十人乾隆十

  六年具題奉

旨旌表又宋進唐醴泉人有義聞於乾隆二年

旌表

  路振揚資政錄長安人任提督孫珣予廕又同邑周起鳳

  任總兵子廷儒予廕

  王鼐資政錄任副將又張守鳳任遊擊又温天鑑任千總

  俱長安人於雍正十三年進勦黔省逆苗有功王弟詔張

  子九錫温子育淸並予廕襲