Page:乾隆西安府志-20.djvu/30

此页尚未校对


數靡不研究世祖分藩在秦辟𣂏侍秦邸𣂏以疾辭授陝

西儒學提舉不赴後累授國子司業攺集賢侍讀學士皆

不赴大德十一年拜太子右諭德扶病至京師入覲東宮

書酒誥爲獻以朝廷時尙酒故也尋以病去職卒諡貞敏

𣂏制行甚高眞履實踐敎人必自小學始爲文辭立意精

深言近指遠以洙泗爲本濂洛考亭爲據關輔之士翕然

宗之

同恕元史字寛甫奉元人安靜端凝羈丱時日記數千言

年十三以書經魁鄉校至元閒三召不起陝西行臺御史

趙世延請奉元置魯齋書院中書奏恕領敎事延祐六年

以奉議大夫太子左贊善召入見東宫賜酒慰問繼而獻