Page:乾隆西安府志-20.djvu/82

此页尚未校对


  本朝

   韓詩通志字聖秋三原人崇禎己卯舉人官至兵部郞學

   問淵 詩文頴異寓居江南交遊皆知名士尤矜尚氣節

   著有學古集明文西行世

   張恂通志字穉恭涇陽人甫冠發先世所藏書鍵戸篝燈

   讀之又博綜詩學稍暇輒仿法書名畫崇禎癸未成進士

   㑹逆闖踞關中恂遯跡壺山順治二年以先世筴鹺維揚

   思整舊業遂南遊刊上徧交吳越諸名士十二年補授中

   書舍人

世祖稔其名命兼給事毫素嘗有故人中𨻶者久之復來謁恂歡

   然道故其人方三喪未葬子女㛰嫁俱未辦恂立揮五百