Page:乾隆西安府志-20.djvu/86

此页尚未校对


詔下吏部令視與試諸人有年高學贍者授京銜以寵其行部擬

   初授正字

特授內閣中書舍人以歸枝蔚爲詩不事彫飾而意致灑如所著

   有漑堂集

   李因篤通志字子德富平人年十一爲邑諸生丁明季之

   亂遂謝去肆力爲古文辭尤長於詩歌嘗遊長安倣少陵

   作秋興詩八首見者多擊節時往來秦晉閒康熙十七年

詔集諸儒纂修明史廷臣以因篤名上十八年授翰林院檢詩未

   兩月卽疏乞終養疏略曰臣母年踰七旬屬歲多病隨經

   具呈吏部吏部謂稱親援病恐有推諉竊思已病或可僞

   言親老豈容假托臣雖極愚不肖詎忍藉口所生指爲推