Page:乾隆西安府志-21.djvu/114

此页尚未校对


石氏渭南志渭南譚五妻年十七適五踰年五卒遺腹生

子舅姑憫其少貧命他適氏不從晝夜䌟績孝養舅姑洪

武十六年旌

左氏馬志渭南王卞妻卞亡氏年二十六以紡績奉養舅

姑後相繼亡以禮合葬洪武十七年

張氏賈志臨潼張錦女適高陵王九成又張氏高陵吳仁

妻俱年二十而寡孝親撫子守節終身永樂五年

劉氏馬志西安衛千戸劉鉞女副使馬應祥妾也應祥病

亡氏自縊死

曹氏馮志西安左衛進士周鉞妻鉞知輝縣舟次直沽溺

水死氏斷髪守節事姑以孝聞後膺旌典