Page:乾隆西安府志-21.djvu/141

此页尚未校对


撫前妻子如巳出又張桂妻晁氏劉業妻陳氏王廷坤妻

高氏俱芳年守志誓不二天有司咸加旌奬

李氏醴泉志醴泉雷景妻又王大吉妻張氏並夫故家貧

守節

左氏賈志耀州安裕妻年十五歸裕裕病卒左剪髪大半

破鏡大半置裕柩前十數日不食死年十九萬歷十三年

王氏同官志同官彭邦貴妻貴卒氏年二十四哀毁踰禮

事祖姑趙氏極誠敬趙憐其㓜喻使攺適氏剪髪自殘以

示不二守節終身性好義樂施萬歴十年大飢輸雜糧千

石入官賑濟有司上其事詔旌節義