Page:乾隆西安府志-21.djvu/36

此页尚未校对


外兄虞世南異之紹新嘗謂世南曰本朝淪陷分從湮滅

但見此弟竊謂家族不亡矣

盧照鄰舊唐書范陽人拜新都尉因疾去官冊府元龜照

鄰始去新都寓京城鄱陽公主之廢府時孫思邈亦居此

府年九十餘視聽不衰照鄰自傷年纔強仕而沉疾困憊

乃作病梨樹賦

員半千唐書字榮期齊州人累封平原郡公樂山水自放

開元九年遊堯山沮水閒愛其地遂定居卒年九十四卽

葬焉

王維舊唐書字摩詰太原祁人得宋之問藍田别墅在輞