Page:乾隆西安府志-22.djvu/108

此页尚未校对


   氏截指和藥以進疾獲痊閱三載亡氏年二十二歲擕持

   孩幼扶櫬西歸茹荼堅守壽五十六而終康熙二十五年

旌表

   王氏通志富平常名顯妻婚七載夫亡安貧堅守孝養翁

   姑至殁翁有妾無岀年及七旬氏推心奉侍撫子成立又

   同邑武承堯妻紀氏夫殁氏苦節歴五十三載並于康熙

   四十三年

旌表

   竇氏通志富平王昴妻昂客死蜀中氏年二十二孝養翁

   姑鞠育幼子荼苦終身康熙四十五年

族表