Page:乾隆西安府志-22.djvu/47

此页尚未校对


妻李氏姑婦同避賊賊强奪其婦姑婦牽挽不捨宼斷姑

一手其一手仍挽婦手賊並殺之又胡養正妻史氏成王

輔妻薛氏遇賊摟挾上馬投地數次賊以鐵钁捶之而死

史年十八薛年十九又李自升女年十八流宼逼掠守義

被殺死

王氏富平志富平石若星妻賦性端敏崇禎八年流宼入

縣氏引三女于樓上賊稔知氏母子色美欲生得之戈徒

環繞二匝氏度無可免與三女俱自縊死又温九疇妻翟

氏賊破寨投河死

王氏醴泉志醴泉陳繼才妻崇禎七年賊刼氏逼勒上馬

氏大罵遂遇害又苟烈女彌懷女也崇禎八年氏年十五