Page:乾隆西安府志-22.djvu/56

此页尚未校对


 學爲廪膳生乾隆二十五年

旌表

 田氏關內周咨錄長安劉祥妻又同里郭彦盛妻朱氏並

 以守節于乾隆三年

旌表又趙嗣位妻張氏乾隆五年 旌趙文璧妻孟氏祁珍

 妻石氏俱乾隆六年 旌曹鳴鸞妻劉氏乾隆七年

  旌陳良璽妻李氏乾隆九年 旌趙連城妻張氏乾

 隆十一年 旌許渤妻陳氏監生許湛妻蔡氏俱乾隆

 十三年 旌李中梅妻曹氏乾隆十五年 旌邢錫

 妻胡氏楊天増妻王氏陳繼福妻郭氏俱乾隆十六年

  旌武生李生英妻王氏乾隆二十四年 旌陳何之