Page:乾隆西安府志-22.djvu/84

此页尚未校对


   而去入豪家親隣釃酒稱賀氏乘間入厠自縊比覺則死

   巳久豪家大恨以敗藁褁尸棄野外見者多泣下

   王氏通志鄠縣民王可吉妻年二十六夫殁一子甫生含

   哀鞠育子四歲殤氏零丁無𠋣値夫喪三週致祭後沐浴

   自縊死巳上鄠縣

   王氏通志藍田生員張慈妻慈殁一意事姑撫子姑殁殯

   送如儀二子俱成立年九十六卒順治十一年

旌表

   靳氏通志藍田廪生臧魁選妻夫故氏年二十八翁姑相

   繼逝惟繼祖姑在堂孝養愈篤長子敎以力田仲叔俱入

   學雍正二年