Page:乾隆西安府志-23.djvu/34

此页尚未校对


 建隆元年楊礪榜

楊礪鄠人狀元李若拙萬年

 乾德四年李肅榜

宋璫渭南

 開寳三年張拱榜

樊知古長安人父潛家池州知古北歸開寶三年賜試本科及第 按宋史選舉志開寶三年詔禮部閱貢

士及十五舉嘗終塲者得百六人賜本科出身特奏名恩例葢自此始但陝省進士中正奏特奏兩榜史志未析難

于區别云

 太平興國二年呂䝉正榜

宋泌長安

 太平興國三年胡旦榜