Page:乾隆西安府志-24.djvu/49

此頁尚未校對


晉調元咸寧人知縣左佩玹耀州人御史党還淳三原李昌年

人知

 萬歴四十六年戊午科

李尙霖西安李在公三原人知府宼遵典同官人主事秦四器仇讓

知縣俱三原人趙思齊涇陽秦三輔三原胡耀斗高陵許國翰師

志敬俱涇陽人劉鴻業西安人知縣牛光樞涇陽人助敎喬巍三原巢于

西安王一瑋三原

 天啓元年辛酉科

馬御輦涇陽人知縣劉曰俊三原朱國棟富平温邦瑞三原

所習涇陽葉增光長安人知縣董振鐸富平南居仁渭南董蘭

盩厔人知州吳觀光高陵人學錄魚賜緋涇陽陳于庭醴泉人知州